پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور استرالیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت استرالیا (Australia) کنبرا (Canberra) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت استرالیا) (مرکز استرالیا) (مرکزاسترالیا) (پايتخت استراليا) (نام پایتخت استرالیا) (پایتخت کشور استرالیا) (مرکز استرالیا کجاست؟) (پایتخت استرالیا چه نام دارد) (پایتخت استرالیا کجاست؟) (پایتخت استرالیا چیست) (پایتخت استرالیا چیست؟) (نام پايتخت استراليا) (مركز استراليا) (پایتخت استرالیا کجاست) (مرکز استرالیا ) (مرکز استرلیا) (مرکز استرالیا کجاست) (پايتخت استراليا كجاست) (مرکز استراليا) (مركزاستراليا) () (مرکز کشور استرالیا) (اسم پایتخت استرالیا) (پایتخت کشوراسترالیا) (بايتخت استراليا) (پایتخت استرلیا) (نام پایتخت کشور استرالیا) (پایتخت استرالیا ) (نام مرکز استرالیا) (مرکز استرالیا) (مرکزاسترالیا کجاست؟) (مرکزاستراليا) (بایتخت استرالیا چیست) ( مرکز استرالیا) (پایتخت استرالیا کجاس) (نخستین پایتخت کشور استرالیا) (اسم \ایتخت استراتیا) (نام پایتخت استرالیا چیست) (استرالیا پایتخت) ( پایتخت استرالیا) (کشور استرالیا) (پایتخته استرالیا) (پایتخت استرالیاکجاست) (نام مرکزاسترالیا) (پایتخت کشور استرالیا کجاست) (پایتخت+استرالیا) (پایتخت استرالیا چه نام دارد؟) (بایتخت استرالیا) (پایتخت استرالیا؟) (پا یتخت استرالیا) (پا یتخت استر ا لیا) (پایتخت استرالیا) (نام مرکز آسترالیا) (�ј ��� ����) (��������ی ���ی� �����) (استرالیا) ( نام  پا یتخت استر الیا    ) (�����ی� �ی��)