پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره قلم :

"ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ"

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 52 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره قلم :

"ن (قسم به نون که شاید نام نور و ناصر حق یا لوح نور خداست) و قسم به قلم (علم فعلی ازلی) و آنچه (تا ابد در لوح محفوظ عالم) خواهند نگاشت."

این آیه در حزب یک جز بیست و نه قرآن مجید قرار دارد.
سوره قلم، سوره شصت و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 52 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره قلم :

"Nun. By the Pen and the (Record) which (men) write,-"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلم چیست؟)