پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پرو چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پرو (Peru) لیما (Lima) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز پرو) (پایتخت پرو) (پايتخت پرو) (مرکزپرو) (پایتخت پرو کجاست؟) (پایتخت کشور پرو) (نام پایتخت پرو) (مركز پرو) (مرکز کشور پرو) (بايتخت برو) (پايتخت كشور پرو) (مرکز پرو ) () (مرکز پرو کجاست) (پایتخت کشورپرو) (کشور پرو) (نام پايتخت پرو) (پایتخت پرو ) (پرو کجاست) (کشور پرو کجاست) (مركز برو كجاست) (نام مرکز پرو) (پایتخت پرو کجاست) (مرکز پرو چه نام دارد) (مركزپرو) (مركز برو) (پايتخت برو) (پایتخت پرو؟) (مرکز پرو) (پرو کجاست؟) (مرکز پرو؟) (پایتخت+پرو) (پایتختپرو) (پایتخترو) (نام پایتخت کشور پرو) (مرکز پرو کجاست؟) (مرکز+پرو) (پرو پایتخت کجاست؟) (مركزكشور برو) (پایتخت پرو چه نام دارد) (‍‍کشورپرو) (مرکزکشورپرو) (پایتخت پرو) ( پایتخت پرو) (كشور پرو) (پايتخت پرو كجاست؟) (پایتخت پرو چیست) (مرکز کشورپرو) (نام مرکزپرو) (بایتخت برو) (مرکز پرو در جدول) (پایتخت پرو) (بايتخت كشور برو) (مرکزپروكجاست) (پایتخت پرو چیست؟) (پایتخت پرو پرسشکده) (مرکزپروکجاست) (مرکزپرو کجاست) (پایتخت+پرو+کجاست؟) (�јҁ��) (پایتخت پروکجاست) (كشور پرو كجاست) (بایتخت کشوربرو) (پرو پایتخت) (پایتحت پرو) (پايتخت كشورپرو) (پایتخت پرودرجدول چیست؟) (مركزپرو) (بایتخت پرو) ( بایتخت برو) ( پایتخت پرو) (پايتخت پرو چه نام دارد) (مرکز کشور پرو ) (پايخت پرو) (پایتخت پرو) (پايتختت پرو) (پایتخت کشورها) (پایتخت پورو) (نام پایتختپرو) (پایتخت کشور پرو کجاست ) (پایتخت کشور سریلانکا کجاست) (پرو پايتخت كجاست) (نام پایتخت پرو؟)