پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور پاناما چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت پاناما (Panama) پاناماسیتی (Panama City) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت پاناما) (نام پایتخت پاناما) (پایتخت کشور پاناما) (پايتخت پاناما) (پاناما پایتخت کدام کشور است) (پاناما کجاست؟) (نام پایتخت این کشور پاناما است) (پاناما پایتخت کجاست) (نام پایتخت کشور پاناما) (کشور پاناما) (پایتخت پاناما کجاست) (پایتخت کشورپاناما) (پاناما پایتخت چه کشوری است) () (پاناما کجاست) (نام پایتخت کشورپاناما) (پاناما كجاست) (پایتخت کدام کشور پاناما است) (نام پايتخت پاناما) (نام پایتخت کدام کشور پاناما است) (کشورپاناما) (پایتخت پاناما کجاست؟) (پایتخت کشور پاناما چیست) (پاناما پایتخت کشور) (پایتخت کشور پاناما کجاست؟) (پاناما چیست) (پاناما پایتخت کجاست؟) (نام پایتخت پاناما چیست) (پایتخت پاناما چه نام دارد) (بايتخت باناما) (پایتخت+پاناما) (پایتخت پانما) (پایتخت کشور پانما) (پاناما پایتخت کدام کشور است؟) (پايتخت كشور پاناما) (بایتخت باناما) (پايتخت كشورپاناما) (پاناما پایتخت) (کشور پاناما کجاست) (مرکز کشور پاناما) ( پایتخت پاناما)