پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

لال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زباندار بی زبان) (زبان دار بی زبان) (زباندار بي زبان) (زبان دار بی زبان ) (زبانداربی زبان) (زبان دار بي زبان)