پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا کرمانشاه، 136 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا سنندج) (فاصله سنندج تا کرمانشاه) (فاصله كرمانشاه تا سنندج) (مسافت کرمانشاه تا سنندج) (فاصله کرمانشاه تا کردستان) (مسافت سنندج تا کرمانشاه) (فاصله سنندج کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه سنندج) (فاصله سنندج تا كرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا سنندج چند کیلومتر است؟) (فاصله کرمانشاه تاسنندج) (فاصله کردستان تا کرمانشاه) (سنندج تا کرمانشاه) () (فاصله سنندج تاکرمانشاه) (فاصله کرمانشاه به سنندج) (فاصله سنندج تا کرمانشاه ) (فاصله بین کرمانشاه تا سنندج) (کرمانشاه سنندج) (فاصله بین کرمانشاه و سنندج) (فاصله سنندج تا کرمانشاه چند کیلومتر است) (مسافت كرمانشاه تا سنندج) (فاصله ی سنندج تا کرمانشاه) (سنندج تاکرمانشاه) (فاصله سنندج تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟) (از کرمانشاه تا سنندج چند کیلومتر است) (مسافت کرمانشاه به سنندج) (فاصله کرمانشاه تا سنندج ) (از سنندج تا كرمانشاه چند كيلومتر راه) (فاصله کرمان تاسنندج) (فاصله کرمان تا سنندج)