پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ارومیه تا بازرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ارومیه تا بازرگان،314 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ارومیه تا بازرگان) () (مسافت ارومیه تا بازرگان) (فاصله ارومیه تا مرز بازرگان) (فاصله ارومیه تا ماکو) (فاصله بازرگان تا ارومیه) (ارومیه تا بازرگان) (مسافت ارومیه تا مرز بازرگان) (فاصله ماکو تا ارومیه) (ارومیه بازرگان) (مسافت تبریز تا بازرگان) (فاصله شهرهاي ايران اروميه بازرگان ) (فاصله تبریز تا ارومیه )