پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"آیه الکرسی" درکدام سوره قرآن قرار دارد؟

1 پاسخ 1

"آیه الكرسی" در سوره بقره قرار دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()