پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن امداد شرکت گاز(حوادث گاز) چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن امداد شرکت گاز(حوادث گاز)، 194 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره امداد گاز) (شماره اتفاقات گاز) (حوادث گاز) (امداد گاز) (شماره تلفن امداد گاز) (اتفاقات گاز) (شماره حوادث گاز) () (تلفن حوادث گاز) (شماره تلفن اتفاقات گاز) (تلفن اتفاقات گاز) (شماره تلفن حوادث گاز) (تلفن امداد گاز) (شماره اداره گاز) (شماره تلفن شرکت گاز) (شماره گاز) (امداد شرکت گاز) (امدادگاز) (تلفن شرکت گاز) (تلفن اداره گاز) (شماره تلفن امداد گاز رسانی) (شماره ی امداد گاز) (شماره امداد شرکت گاز) (امداد اداره گاز) (شماره امدادگاز) (شماره اتفاقات گاز ) (تلفن گاز) (شماره شرکت گاز) (اتفاقات اداره گاز) (حوادث گاز تهران) (شماره تلفن اداره گاز) (شماره تلفن امداد شرکت گاز) (شماره تلفن 194) (شماره اتفاقات اداره گاز) (تلفن حوادث شرکت گاز) (شماره امداد گاز ) (شماره ی اداره گاز) (شماره تماس اداره گاز) (امداد شركت گاز) (شماره تلفن امدادگاز) (حوادث اداره گاز) (تلفن امداد گاز) (شماره امداد آب)