پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نيجريه چيست؟

2 پاسخ 2

واحد پول کشور نیجریه، نیرا است.
نایرا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول نیجریه) (پول نیجریه) (واحد پول نيجريه) (واحدپول نیجریه) (واحد پول نیجریه چیست) (پول نيجريه) (واحد پول نیجریه چیست؟) (واحد پول نیجریه ) (واحد پول نیجیریه) () (واحد پول نیجر) (واحد بول نيجريه) (واحد پول کشور نیجریه) (واحدپول نيجريه) (پول نیجیریه) (پول کشور نیجریه) (واحد پول کشور نیجریه چیست؟) (واحد پول نيجيريه) (واحد پول نيجريه ) (پول نیجر) (پول نیجریه ) (واحد پول نجریه) (\ پول نیجریه) (واحد پول كشور نيجريه) (واحد پول نيجر) (واحد پول نیجرییه) (واحد پول نيجريه) ("نیجریه-نیرا") ( واحد پول نیجریه) (واحد پول نیجریه") (واحدپول نجیریه)