پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول مراکش چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور مراکش، درهم است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول مراکش) (واحد پول مراکش) (واحد پول مراکش چیست) () (واحدپول مراکش) (واحد پول مراكش) (نام پول مراکش) (واحد پول کشور مراکش) (پول مراکش ) (پول مراكش)