پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سوئد چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور سوئد، کرونسوئد است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول سوئد) (پول سوئد) (واحد پول سوئد چیست؟) () (واحدپول سوئد) (واحدپول سوید) (واحد پول کشور سوئد) ( پول سويد)