پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول پرتغال چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور پرتغال، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول پرتغال) (واحد پول پرتقال) (واحدپول پرتغال) (پول پرتغال) () (واحدپول پرتقال) (واحد پول کشور پرتغال) (واحد پول سابق پرتغال) (پول پرتقال) (واحد پول پرتغال چیست) (واحد پول كشور پرتغال) (واحد قدیمی پول پرتغال) (واحد قدیم پول پرتغال) (پول کشور پرتغال) (واحد پول سابق پرتقال) (واحد قدیمی پول پرتقال) (پول سابق پرتغال) (واحد پول قدیمی پرتغال) (واحد پول پرتغال) (واحد پول کشور پرتقال) (واحد پول پرتغال) (واحدپول پرتقال) (������ ��� �ی� ��) (نام ویتنام سابق) (پرتقال واحد پول) (پایتخت مصر)