پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اسپانیا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اسپانیا ، پزوتا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اسپانیا) (واحد پول سابق اسپانیا) (واحد پول اسپانيا) (واحد پول اسپانیا چیست؟) (پول اسپانیا) (پول خرد اسپانیا) (واحدپول اسپانیا) (پول سابق اسپانیا) (واحد پول اسپانیا ) (پول اسپانيا) (واحد پول خرد اسپانیا) (واحدپول سابق اسپانیا) (پول خرداسپانیا) (قیمت پول اسپانیا) (پول خرد اسپانيا) (واحد پولی اسپانیا) () (واحد پول کشور اسپانیا) (واحد پول اسپانیا چیست) (واحد پول قدیم اسپانیا) (واحد سابق پول اسپانیا) (واحد پول سابق اسپانیا) (واحد پول سابق اسپانیا ) (واحد پول سابق اسپانيا) (واحد بول اسبانيا) (واحد پول اسپانيا چيست؟) (واحدپول اسپانيا) (واحد پول اسپانیا در قدیم) (پول اسپانیا) (پول خرد اسپانیا را) (واحد ‍پول اسپانیا) (واحد پول اسپانیا) (پول اسپانیا ) (واحد پول سابق اسپانیا ) ( پول سابق اسپانیا) ("واحد پول اسپانیا") (پول کشور اسپانیا) (واحد ÷ول اس÷انیا) (واحذپول اسپانیا) ( ECT) (پایتخت بلغارستان) (زینت رو) (پایتخت کوبا)