پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول آلمان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور آلمان، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول آلمان) (واحد پول المان) (پول المان) (پول آلمان) (واحد پول آلمان چیست؟) (واحد پول المان چیست) (واحدپول المان) () (واحدپول آلمان) (واحد پول آلمان چیست) (پول المانی) (پول آلمان چیست) (نام پول المان) (واحد پول آلمان ) (واحد پول کشور آلمان) (پول المان ) (پول آلمانی) (بول المان) (ارزش پول المان) (پول خرد المان) (واحد پولی المان) (واحد بول المان) (نام واحد پول آلمان) (پول کشور آلمان) (پول المان چیست) (واحد پول آلمان) (پول المان چیه) (پول خرد آلمان) (قیمت پول المان) (واحد پول المان ) (پول المان) (اسم پول المان) (آلمان) (واحد پول المان چیست؟) (واحد پول اندونزی چیست؟) (���ρ�� ����) (واحد پول کشور انگلستان)