پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کاربامازپین (Carbamazepine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاربامازپین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) صرع تونیك- كلونیك عمومی (صرع بزرگ)، حملات تشنجی كمپلكس- پارشیال (صرع سایكوموتور)، حملات صرعی با الگوی مختلط
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: مقدار شروع 200 میلی‌گرم دو بار در روز اول است؛ سپس تا mg/day200 به آن افزوده می‌شود كه در مقادیر منقسم به فاصله 8-6 ساعت مصرف می‌شود. مقدار نگهدارنده باید كمترین مقدار مؤثر دارو باشد و نباید از mg/day1000 در كودكان 15-12 ساله یا mg/day1200 در افراد بزرگتر از 15 سال تجاوز كند. در بعضی موارد استثنایی، این دارو تا مقدار mg/day1600 در بزرگسالان مصرف شده است. برای شكل آهسته رهش دوز شروع دارو mg200 دو بار در روز است كه می‌توان به صورت هفته‌ای mg200 افزایش داد.
كودكان 12-6 سال: با mg100 دوبار در روز یا mg50، چهار بار در روز شروع می‌شود و در صورت نیاز می‌توان دارو را هفتهای mg100 افزایش داد. فرآورده‌های آهسته رهش باید به صورت دوبار در روز استفاده شوند.
كودكان 6 ساله و كوچكتر: مقدار mg/kg/day20-10 در دو یا چهار مقدار منقسم مصرف می‌شود. بیش از mg/kg/day35 استفاده نشود.
ب) درد عصب سه‌قلو
بزرگسالان: مقدار شروع 100 میلیگرم دوبار در روز اول، یا mg50، چهار بار در روز اول است كه همراه غذا مصرف می‌شود. مقدار مصرف نباید از mg/day1200 تجاوز كند. مقدار نگهدارنده 400-200 میلی‌گرم دوبار در روز است.
فرآورده‌های آهسته رهش با دوز mg200 در روز شروع می‌شود و تا mg200 دو بار در روز قابل افزایش است.
پ) دوز خوراكی برای كنترل سریع تشنج: بزرگسالان و كودكان بالای 12 سال: mg/kg 8 مصرف می‌شود.
برای كودكان زیر 12 سال: mg/kg 10 مصرف می‌شود.
ت) بیماری دو قطبی، اختلالات سیكلیك- بزرگسالان: با mg200 دو بار در روز شروع میشود و در صورت نیاز هر 4-3 روز افزایش می یابد. دوز نگهدارنده mg/day1600-600 می‌باشد.
ث) مانیای حاد و بیماری دوقطبی نوع mixed و نوع 1 - بزرگسالان: با mg200 دو بار در روز شروع می‌شود و در صورت نیاز روزانه mg200 افزایش یابد. بیش از mg1600 در روز استفاده نشود.
ج) كره- كودكان: mg/kg 25-15 روزانه مصرف می‌شود .
چ) سندرم پای بی‌قرار- بزرگسالان: mg300-100 در روز مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر ضدتشنج: كاربامازپین از نظر شیمیایی با سایر داروهای ضد تشنج ارتباطی ندارد و مكانیسم اثر آن مشخص نیست. این دارو ظاهراً با كاهش پاسخهای چند سیناپسی، توسعة تشنج را محدود می‌كند.
بسیاری از صاحبنظران كاربامازپین را داروی انتخابی برای شروع درمان ضد تشنج بخصوص در زنان و كودكان، می دانند. این دارو برای مصرف در كودكان به طور روزافزونی بر فنوباربیتال ترجیح داده می‌شود، زیرا اثر كمتری بر هوشیاری و الگوهای رفتاری دارد. در درمان اختلالات تشنجی، كاربامازپین را می‌توان به تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد تشنج مصرف نمود.
اثر ضد درد: در تسكین درد عصب سه‌قلو، كاربامازپین با كاهش انتقال عصبی سیناپسی، به صورت اختصاصی اثر می‌كند.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- مقدار مصرف كاربامازپین باید براساس پاسخ هر فرد تنظیم گردد.
2- كاربامازپین از نظر ساختمان شیمیایی، به داروهای ضد افسردگی سهحلقه‌ای شباهت دارد.بنابراین، خطر فعال شدن سایكوز، اغتشاش شعور یا آشفتگی پنهان در بیماران سالخورده وجود دارد.
3- مسمومیت خونی با مصرف این دارو شایع نیست، ولی می‌تواند خطرناك باشد.
4- موارد مصرف تایید نشدة كاربامازپین، عبارت اند از دیابت بیمزه با منشأ عصبی، بعضی از اختلالات روانی و كنترل سندرم قطع مصرف الكل.
5- در مصرف دارو اختلالات خونی كشنده مشاهده شده است. طیفی از این اختلالات شامل آگرانولوسیتوز، آنمی آپلاستیك، نوتروپنی، لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، پانسیتوپنی و آنمی گزارش گردیده است. بیمارانی كه سابقه این عوارض را دارند در ریسك بالاتری قرار دارند.
تشخیص زود هنگام این تغییرات و علائمی چون تب، گلودرد، زخم دهان، عفونت، كبودی، پتشی و یا پوروپورا از اهمیت بالایی برخوردار است.
6- بعلت تضعیف CNS، بیماران باید از فعالیتهایی كه هوشیاری كامل نیاز دارند خودداری نمایند.
7- واكنشهای شدید پوستی شامل TEN و استیونس- جانسون بطور نادر گزارش گردیده است. كه ممكن است كشنده باشد و در صورت بروز، مصرف دارو باید قطع شود.
8- حساسیت چندگانه و گاهاً كشنده، گزارش گردیده كه شامل دستگاه‌های لنفاتیك، كبدی، كلیوی و خونی می‌گردد. قطع تدریجی دارو ضروری است.
9- این دارو می‌تواند سایكوز را فعال نماید و یا باعث گیجی و بی‌قراری گردد. بیماران سالمند در ریسك بالاتری قرار دارند.
10- دارو دارای اثرات آنتیكولینرژیكی خفیف می‌باشد، در بیماران حساس، با احتیاط مصرف شود.
11- بعلت اختلال در هدایت، در بیماران با زمینة EKG غیرنرمال و آسیب قلبی با احتیاط مصرف شود.
12- در بیماران با نارسایی كبدی و كلیوی با احتیاط مصرف شود.
13- در مصرف همزمان با مهاركننده‌ها و یا القاكننده‌های CYP3A4 احتیاط شود. كاربامازپین می‌تواند بطور عمده آنزیم‌های سیستم CYP450 (3A4,2C9,2D6,1A2) را القا نماید.
14- در مصرف همزمان با الكل و یا آرام بخش‌ها، احتیاط شود زیرا اثرات آنها را تشدید می‌نماید.
15- در سالمندان احتمال افزایش ریسك SIADH، فعال شدن سایكوز، گیجی و یا بی‌قراری وجود دارد.
16- تشدید برخی انواع تشنج پس از شروع درمان در كودكان دیده شده است.
17- دارو در صرع‌های غایب، میوكلونیك و یا آكینتیك مؤثر نیست و كاربامازپین می‌تواند تعداد تشنج‌ها را در این بیماران افزایش دهد.
18- داروهای ضدتشنج نباید بطور ناگهانی قطع شوند زیرا احتمال افزایش تشنج وجود دارد. قطع دارو باید بطور تدریجی صورت گیرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را در جای خنك و خشك نگهداری كنید. كاهش فراهمی‌زیستی كاربامازپین با مصرف قرصهایی كه در شرایط صحیح نگهداری نشده‌اند گزارش شده است.
2- برای جلوگیری از اختلالات گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی مساوی مصرف كنید.
3 - مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نكنید.
4- در صورت بروز خونریزی غیرمعمول، كبودی، یرقان، تیره شدن رنگ ادرار، مدفوع كم رنگ، درد شكمی، ناتوانی جنسی، تب، لرز، گلودرد، زخم دهان، ادم، تغییر در الگوهای رفتاری، اختلال در هوشیاری یا تعادل، سریعاً به پزشك اطلاع دهید.
5- آزمونهای آزمایشگاهی و معاینة چشمی را به طور منظم انجام دهید و همچنین به طور مرتب به پزشك مراجعه كنید.
6- مصرف این دارو ممكن است موجب خواب آلودگی، سرگیجه و تاری دید شود. در هفتة اول درمان و در موارد افزایش مقدار مصرف، از انجام فعالیتهایی كه نیاز به هوشیاری دارند، خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: كاربامازپین ممكن است سایكوز، اغتشاش شعور یا آشفتگی پنهان را در بیماران سالخورده فعال كند. مصرف این دارو در این گونه بیماران باید با احتیاط صورت گیرد.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی این دارو در كودكان كوچكتر از 6سال ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: کاربامازپین به میزان قابل توجهی در شیر مادر ترشح می‌شود.در طی مصرف این دارو، شیر دادن به نوزاد توصیه نمیشود
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
كاربامازپین ممكن است غلظت آنزیمهای كبدی را افزایش دهد. همچنین ممكن است آزمونهای عملكرد تیروئید در صورت مصرف این دارو بی‌اعتبار شوند.
ممكن است باعث افزایش BUN و كاهش سطح هموگلوبین و هماتوكریت شود. هم چنین می‌تواند تعداد گرانولوسیت‌ها، گلبول‌های سفید و پلاكت‌ها را كم كند.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به آهستگی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. حداكثر غلظت پلاسمایی آن طی 8-2 ساعت حاصل می‌شود.
پخش: به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار می‌یابد. از جفت عبور می‌كند و در بافت جنین تجمع می‌یابد. حدود 75 درصد به پروتئین پیوند می‌یابد. غلظت درمانی آن در سرم، mcg/ml4-3 است. در غلظتهای بیش از mcg/ml4 ممكن است نیستاگموس بروز كند و در غلظت mcg/ml10 یا بیشتر، آتاكسی، سرگیجه و بی‌اشتهایی مشاهده كرده‌اند. از آنجایی كه متابولیت فعال كاربامازپین نیز می‌تواند موجب مسمومیت شود، غلظت سرمی دارو ممكن است موجب به اشتباه افتادن کادر پزشكی گردد.
متابولیسم: در كبد به یك متابولیت فعال متابولیزه می‌شود. این دارو ممكن است موجب القای متابولیسم خود نیز شود. بنابراین، با گذشت زمان، ممكن است برای نگهداری غلظت پلاسمایی آن در حد مطلوب، مقدار مصرف بیشتری موردنیاز باشد.
دفع: 70 درصد از طریق ادرار و 30 درصد از طریق مدفوع دفع می‌شود. غلظت كاربامازپین در شیر مادر، حدود 60 درصد غلظت آن در سرم است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با مهاركنندة MAO ممكن است موجب بروز بحران زیادی فشار خون شود.
مصرف همزمان با داروهای مسدودكنندة کانال كلسیم (وراپامیل) ‌ممكن است غلظت كاربامازپین را به میزان قابل توجهی افزایش دهد (بنابراین، در این موارد مقدار مصرف كاربامازپین باید تا 50-40 درصد مقدار معمول كاهش یابد).
مصرف همزمان با اریترومایسین (ماكرولیدها)، سایمتیدین، ایزونیازید، دانازول، دیلتیازم، فلوكستین، فلووكسامین، والپروئیكاسید و وراپامیل ممكن است غلظت سرمی كاربامازپین را افزایش دهد.
مصرف همزمان با فنوباربیتال، فنیتوئین یا پریمیدون، غلظت كاربامازپین را كاهش می دهد.
در صورت مصرف همزمان با وارفارین، فنیتوئین، هالوپریدول، داروهای ضد بارداری، فلبامات، داكسیسایكلین، اتوسوكسیمید یا اسیدوالپروئیك، متابولیسم این داروها افزایش یافته و سطح آنها كاهش می یابد.
این دارو ممكن است اثربخشی تئوفیلین و داروهای جلوگیری كننده از بارداری را كاهش دهد.
كاربامازپین می‌تواند اثر شلكننده‌های عضلانی غیر دپلاریزان مانند آتراكوریوم و پانكورونیوم را كاهش دهد. كاربامازپین اثر لاموتریژین را كاهش و نیز می‌تواند سمیت عصبی لیتیم را افزایش دهد.
كاربازماپین می‌تواند اثرات ضد افسردگی و آنتیكولینرژیك مهارکنندههای MAO را افزایش دهد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- مقدار مصرف كاربامازپین باید براساس پاسخ هر فرد تنظیم گردد.
2- كاربامازپین از نظر ساختمان شیمیایی، به داروهای ضد افسردگی سهحلقه‌ای شباهت دارد.بنابراین، خطر فعال شدن سایكوز، اغتشاش شعور یا آشفتگی پنهان در بیماران سالخورده وجود دارد.
3- مسمومیت خونی با مصرف این دارو شایع نیست، ولی می‌تواند خطرناك باشد.
4- موارد مصرف تایید نشدة كاربامازپین، عبارت اند از دیابت بیمزه با منشأ عصبی، بعضی از اختلالات روانی و كنترل سندرم قطع مصرف الكل.
5- در مصرف دارو اختلالات خونی كشنده مشاهده شده است. طیفی از این اختلالات شامل آگرانولوسیتوز، آنمی آپلاستیك، نوتروپنی، لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، پانسیتوپنی و آنمی گزارش گردیده است. بیمارانی كه سابقه این عوارض را دارند در ریسك بالاتری قرار دارند.
تشخیص زود هنگام این تغییرات و علائمی چون تب، گلودرد، زخم دهان، عفونت، كبودی، پتشی و یا پوروپورا از اهمیت بالایی برخوردار است.
6- بعلت تضعیف CNS، بیماران باید از فعالیتهایی كه هوشیاری كامل نیاز دارند خودداری نمایند.
7- واكنشهای شدید پوستی شامل TEN و استیونس- جانسون بطور نادر گزارش گردیده است. كه ممكن است كشنده باشد و در صورت بروز، مصرف دارو باید قطع شود.
8- حساسیت چندگانه و گاهاً كشنده، گزارش گردیده كه شامل دستگاه‌های لنفاتیك، كبدی، كلیوی و خونی می‌گردد. قطع تدریجی دارو ضروری است.
9- این دارو می‌تواند سایكوز را فعال نماید و یا باعث گیجی و بی‌قراری گردد. بیماران سالمند در ریسك بالاتری قرار دارند.
10- دارو دارای اثرات آنتیكولینرژیكی خفیف می‌باشد، در بیماران حساس، با احتیاط مصرف شود.
11- بعلت اختلال در هدایت، در بیماران با زمینة EKG غیرنرمال و آسیب قلبی با احتیاط مصرف شود.
12- در بیماران با نارسایی كبدی و كلیوی با احتیاط مصرف شود.
13- در مصرف همزمان با مهاركننده‌ها و یا القاكننده‌های CYP3A4 احتیاط شود. كاربامازپین می‌تواند بطور عمده آنزیم‌های سیستم CYP450 (3A4,2C9,2D6,1A2) را القا نماید.
14- در مصرف همزمان با الكل و یا آرام بخش‌ها، احتیاط شود زیرا اثرات آنها را تشدید می‌نماید.
15- در سالمندان احتمال افزایش ریسك SIADH، فعال شدن سایكوز، گیجی و یا بی‌قراری وجود دارد.
16- تشدید برخی انواع تشنج پس از شروع درمان در كودكان دیده شده است.
17- دارو در صرع‌های غایب، میوكلونیك و یا آكینتیك مؤثر نیست و كاربامازپین می‌تواند تعداد تشنج‌ها را در این بیماران افزایش دهد.
18- داروهای ضدتشنج نباید بطور ناگهانی قطع شوند زیرا احتمال افزایش تشنج وجود دارد. قطع دارو باید بطور تدریجی صورت گیرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو را در جای خنك و خشك نگهداری كنید. كاهش فراهمی‌زیستی كاربامازپین با مصرف قرصهایی كه در شرایط صحیح نگهداری نشده‌اند گزارش شده است.
2- برای جلوگیری از اختلالات گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی مساوی مصرف كنید.
3 - مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نكنید.
4- در صورت بروز خونریزی غیرمعمول، كبودی، یرقان، تیره شدن رنگ ادرار، مدفوع كم رنگ، درد شكمی، ناتوانی جنسی، تب، لرز، گلودرد، زخم دهان، ادم، تغییر در الگوهای رفتاری، اختلال در هوشیاری یا تعادل، سریعاً به پزشك اطلاع دهید.
5- آزمونهای آزمایشگاهی و معاینة چشمی را به طور منظم انجام دهید و همچنین به طور مرتب به پزشك مراجعه كنید.
6- مصرف این دارو ممكن است موجب خواب آلودگی، سرگیجه و تاری دید شود. در هفتة اول درمان و در موارد افزایش مقدار مصرف، از انجام فعالیتهایی كه نیاز به هوشیاری دارند، خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: كاربامازپین ممكن است سایكوز، اغتشاش شعور یا آشفتگی پنهان را در بیماران سالخورده فعال كند. مصرف این دارو در این گونه بیماران باید با احتیاط صورت گیرد.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی این دارو در كودكان كوچكتر از 6سال ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: کاربامازپین به میزان قابل توجهی در شیر مادر ترشح می‌شود.در طی مصرف این دارو، شیر دادن به نوزاد توصیه نمیشود
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق iminostilbene‌ كه از نظر ساختمانی مشابه ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای است
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج، ضد درد
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة D
نام‌های تجاری: Tegretol, Tegretol – CR,Carbamazepin-Hexal
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: گیجی، سرگیجة حقیقی، خواب‌آلودگی، خستگی، آتاكسی، بدتر شدن تشنج، توهم، اختلال در تكلم.
قلبی- عروقی: نارسایی احتقانی قلب، افزایش فشار خون، كاهش فشار خون، تشدید بیماری شریان كرونر قلب، ترومبوفلبیت، آریتمی (مواردی كه منجر به مرگ شده، گزارش شده است)، بلوك AV.
پوست: بثورات پوستی، كهیر، سندرم استیونس- جانسون.
چشم- دهان: التهاب ملتحمه چشم، خشكی دهان وحلق، تاری دید، دوبینی چشم، نیستاگموس.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكمی، اسهال، بی‌اشتهایی، التهاب مخاط دهان، التهاب زبان، خشكی دهان.
ادراری- تناسلی: دفع مكرر ادرار یا احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، وجود آلبومین در ادرار، وجود قند در ادرار، افزایش غلظت ازت اورة خون (BUN).
خون: كم‌خونی آپلاستیك، آگرانولوسیتوز، كمی ائوزینوفیلهای خون، لكوسیتوز، ترومبوسیتوپنی.
كبدی: غیرطبیعی شدن نتایج آزمونهای عملكرد كبد، هپاتیت.
متابولیك: مسمومیت با آب، كمی غلظت كلسیم خون.
سایر عوارض: تعریق بیش از حد، تب، لرز، حساسیت مفرط ریوی، فلج، حركات غیرطبیعی، كرامپهای ساق پا، درد مفاصل.
توجه : در صورت بروز هریك از موارد زیر باید مصرف دارو قطع شود:
بروز علائم حساسیت مفرط، افزایش بارز نتایج آزمونهای عملكرد كبدی، اختلالات خونی، بروز علائم كاهش فعالیت مغز استخوان (تب، گلودرد، زخم دهان، كبود شدن بی‌دلیل پوست، پتشی یا پورپورای همراه با خونریزی).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تنفس نامنظم، ضعف دستگاه تنفس، تاكیكاردی، تغییرات فشار خون، شوك، آریتمی، اختلال در هوشیاری (تا حد اغمای عمیق)، حملات ناگهانی تشنج، بی‌قراری، خواب‌آلودگی، اختلالات پسیكوموتور، تهوع، استفراغ، كاهش مقدار ادرار.
درمان: شامل شستشوی مكرر معده است، بخصوص اگر بیمار به طور همزمان از فرآورده‌های حاوی الكل هم مصرف كرده باشد. مصرف ذغال فعال و داروهای مسهل ممكن است موجب دفع سریع‌تر دارو شود. علائم حیاتی، الكتروكاردیوگرام (EKG) و تعادل مایعات و الكترولیت‌های بدن باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. مصرف دیازپام ممكن است تشنجات را كنترل كند، ولی می‌تواند موجب تشدید ضعف نیز می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 200mg
Tablet, Extended Release: 200, 400mg
Suspension: 100 mg/5ml
Syrup: 100 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق iminostilbene‌ كه از نظر ساختمانی مشابه ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای است
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج، ضد درد
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة D
نام‌های تجاری: Tegretol, Tegretol – CR,Carbamazepin-Hexal
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: گیجی، سرگیجة حقیقی، خواب‌آلودگی، خستگی، آتاكسی، بدتر شدن تشنج، توهم، اختلال در تكلم.
قلبی- عروقی: نارسایی احتقانی قلب، افزایش فشار خون، كاهش فشار خون، تشدید بیماری شریان كرونر قلب، ترومبوفلبیت، آریتمی (مواردی كه منجر به مرگ شده، گزارش شده است)، بلوك AV.
پوست: بثورات پوستی، كهیر، سندرم استیونس- جانسون.
چشم- دهان: التهاب ملتحمه چشم، خشكی دهان وحلق، تاری دید، دوبینی چشم، نیستاگموس.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شكمی، اسهال، بی‌اشتهایی، التهاب مخاط دهان، التهاب زبان، خشكی دهان.
ادراری- تناسلی: دفع مكرر ادرار یا احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، وجود آلبومین در ادرار، وجود قند در ادرار، افزایش غلظت ازت اورة خون (BUN).
خون: كم‌خونی آپلاستیك، آگرانولوسیتوز، كمی ائوزینوفیلهای خون، لكوسیتوز، ترومبوسیتوپنی.
كبدی: غیرطبیعی شدن نتایج آزمونهای عملكرد كبد، هپاتیت.
متابولیك: مسمومیت با آب، كمی غلظت كلسیم خون.
سایر عوارض: تعریق بیش از حد، تب، لرز، حساسیت مفرط ریوی، فلج، حركات غیرطبیعی، كرامپهای ساق پا، درد مفاصل.
توجه : در صورت بروز هریك از موارد زیر باید مصرف دارو قطع شود:
بروز علائم حساسیت مفرط، افزایش بارز نتایج آزمونهای عملكرد كبدی، اختلالات خونی، بروز علائم كاهش فعالیت مغز استخوان (تب، گلودرد، زخم دهان، كبود شدن بی‌دلیل پوست، پتشی یا پورپورای همراه با خونریزی).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تنفس نامنظم، ضعف دستگاه تنفس، تاكیكاردی، تغییرات فشار خون، شوك، آریتمی، اختلال در هوشیاری (تا حد اغمای عمیق)، حملات ناگهانی تشنج، بی‌قراری، خواب‌آلودگی، اختلالات پسیكوموتور، تهوع، استفراغ، كاهش مقدار ادرار.
درمان: شامل شستشوی مكرر معده است، بخصوص اگر بیمار به طور همزمان از فرآورده‌های حاوی الكل هم مصرف كرده باشد. مصرف ذغال فعال و داروهای مسهل ممكن است موجب دفع سریع‌تر دارو شود. علائم حیاتی، الكتروكاردیوگرام (EKG) و تعادل مایعات و الكترولیت‌های بدن باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. مصرف دیازپام ممكن است تشنجات را كنترل كند، ولی می‌تواند موجب تشدید ضعف نیز می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض کاربامازپین) (کاربامازپین) (قرص کاربامازپین) (عوارض قرص کاربامازپین 200) (قرص کاربامازپین 200 برای چیست) (قرص کاربامازپین 200) (عوارض قرص کاربامازپین) (کاربامازپین عوارض) (کاربامازپین 400) (کاربامازپین ۲۰۰) () (کاربامازپین 200) (عوارض داروی کاربامازپین) (تداخل دارویی کاربامازپین) (عوارض کاربامازپین 200) (tegretol چیست) (موارد مصرف کاربامازپین) (عوارض قرص کارمازپین 200) (کاربامازپین چیست) (عوارض مصرف کاربامازپین) (قرص کاربامازپین چیست) (tegretolچیست) (داروی کاربامازپین) (قرص کارمابازپین چیست) (عوارض داروی کاربامازپین 200) (مضرات استفاده قرص والاسیکلوویر با کاربامازپین) (قرص کاربامازبین ) (کاربازپین 200) (قرص کاربامازپین برای چیست) (کارمازپین چیست) (کارمابازپین) (���� �����ҁ��)