پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سوکسامتونیوم (Succinylcholine Chloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوکسامتونیوم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
جهت شل كردن عضلات اسكلتی، تسهیل در انتوباسیون، تهویه، اعمال ارتوپدی، جهت كاهش انقباض عضلانی ناشی از تشنج.
مقدار مصرف به نوع بیهوشی به كار رفته، نیاز بیمار، و پاسخ به دارو بستگی دارد. مقدار مصرف برای هر فرد جداگانه تعیین و تنظیم می‌گردد. پس از القای خواب توسط تیوپنتال یا سایر داروهای مشابه، توسط این دارو فلج القا می‌شود.
بزرگسالان: برای اعمال جراحی كوتاه مدت، مقدار mg/kg 0.6 (در حدود mg/kg 1.1-0.3) طی 30-10 ثانیه تزریق وریدی می‌شود. در صورت نیاز، مقادیر اضافی تجویز می‌گردد. برای اعمال جراحی طولانی مدت، مقدار mg/min 2.5 (حدود mg/min 10-0.5) به طور مداوم انفوزیون وریدی یا مقدار mg/kg 1.1-0.3 به طور متناوب تزریق وریدی، و به دنبال آن مقادیر اضافی mg/kg 0.07-0.04، در صورت لزوم، مصرف می‌شود. مقدار مصرف تام نباید از 250 میلی‌گرم تجاوز كند. در صورت تزریق عضلانی، مقدار معمول مصرف mg/kg 4-2.5 و حداكثر مقدار مصرف 150 میلی‌گرم است.
كودكان: مقدار mg/kg 2-1 تزریق وریدی یا مقدار mg/kg 4-2.5 تزریق عضلانی می‌شود. حداكثر مقدار مصرف برای تزریق عضلانی یا وریدی 150 میلی‌گرم است.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
قلبی - عروقی: برادیكاردی گذرا، تاكیكاردی، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون، آریتمی، ایست سینوسی.
چشم: افزایش فشار داخل چشم.
سایر عوارض : ضعف طولانی تنفسی، آپنه، خس‌خس سینه یا اشكال در تنفس، هیپرترمی بدخیم، فاسیكولاسیون عضلانی، درد عضلانی پس از جراحی، میوگلوبینمی، ترشح بیش از حد بزاق، میوگلوبینوری، بثورات پوستی، تاكی ‌فیلاكسی (پس از تكرار مصرف دارو).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: آپنه یا فلج طولانی عضلات.
درمان: با كنترل دستگاه تنفس ممكن است درمان شود. برای پیگیری اثرات و میزان انسداد عصبی - عضلانی می‌توان از یك محرك اعصاب محیطی استفاده كرد.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با آنتی‌بیوتیك‌های آمینوگلیكوزیدی (مانند آمیكاسین، جنتامایسین، كانامایسین، نئومایسین، استرپتومایسین)، ‌آنتی‌بیوتیك‌های پلی‌میكسین (سولفات پلی‌میكسین B، كولیستین)، ‌كلیندامایسین، بیهوش‌كننده‌های عمومی، بی حس‌كننده‌های موضعی، داروهای ضد مالاریا، مهاركننده‌های كولین استراز (اكوتیوفات)، سیكلوفسفامید، داروهای خوراكی جلوگیری‌كننده از بارداری، داروهای مسدودكننده عصبی - عضلانی غیردپولاریزان، املاح تزریقی منیزیم، لیتیم، كینیدین، كینین، پانكرونیوم، فنوتیازین‌ها، تیوتپا و تماس با حشره‌كش‌های نوروتوکسیک، اثرات مسدودكننده عصبی - عضلانی سوكسینیل كولین را تشدید یا طولانی می‌كند. این داروها در طی جراحی و پس از آن باید با احتیاط مصرف شوند.
مصرف همزمان با گلیكوزیدهای قلبی احتمالاً موجب بروز آریتمی قلبی می‌شود. باید مصرف همزمان این داروها با احتیاط صورت گیرد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر شل‌كننده عضلات اسكلتی: سوكسینیل كولین، مانند استیل كولین (Ach)، موجب دپولاریزاسیون شدن صفحه محركه انتهایی در محل اتصال عصب - عضله می‌شود. این دارو تمایل شدید به گیرنده‌های استیل كولین داشته و در مقابل استیل كولین استراز مقاومت نشان می‌دهد. در نتیجه، دپولاریزایون طولانی‌تری در صفحه محركه انتهایی ایجاد می‌كند. همچنین، این دارو خاصیت آزادكننده هیستامین دارد و طبق گزارش‌های متعدد موجب تحریك عصب واگ قلبی و عقده‌های سمپاتیك می‌شود.
افزایش گذرا در فشار داخل چشم بلافاصله پس از تزریق بروز می‌كند و ممكن است تا پس از زمان شروع فلج كامل باقی بماند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده نسبت به دارو، اختلالات ژنتیك در سودوكولین استراز پلاسما (احتمال اختلالات در متابولیسم دارو وجود دارد)، سابقه فردی یا خانوادگی هیپرترمی بدخیم (ممكن است موجب بروز این حالت شود)، میوپاتی‌های همراه با افزایش غلظت سرمی كرآتین كیناز (ممكن است صدمات ناشی از این بیماری‌ها را تشدید كند)، گلوكوم با زاویه باریك با صدمات نافذ چشمی (فشار داخل چشم را افزایش می‌دهد).
موارد احتیاط فراوان : كمی سودوكولین استراز پلاسما و در دوران بهبودی پس از آسیب‌دیدگی شدید.
موارد احتیاط :
الف) اختلال الكترولیتی، در صورت مصرف كینیدین یا گلیكوزیدهای قلبی، هیپر کالمی (كه از قبل وجود داشته است)، ‌فلج اندام‌های تحتانی (Paraplegia) و سوختگی‌های شدید یا وسیع، اختلال ‌عصبی (denervation) گسترده عضلات اسكلتی ناشی از بیماری یا آسیب‌دیدگی، سابقه سكته مغزی، بیمار دژنراتیو یا دیستروفیك عصبی - عضلانی (غلظت پتاسیم را افزایش می‌دهد)، در طول جراحی چشم (فشار داخل چشم را افزایش می‌دهد).
ب) در صورت احتیاج مبرم، می‌توان دارو را در بارداری مصرف كرد.
پ) غلظت سودوكولین استراز در دوران بارداری كاهش می‌یابد و ممكن است اثر دارو را طولانی كند.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
قلبی - عروقی: برادیكاردی گذرا، تاكیكاردی، هیپرتانسیون، هیپوتانسیون، آریتمی، ایست سینوسی.
چشم: افزایش فشار داخل چشم.
سایر عوارض : ضعف طولانی تنفسی، آپنه، خس‌خس سینه یا اشكال در تنفس، هیپرترمی بدخیم، فاسیكولاسیون عضلانی، درد عضلانی پس از جراحی، میوگلوبینمی، ترشح بیش از حد بزاق، میوگلوبینوری، بثورات پوستی، تاكی ‌فیلاكسی (پس از تكرار مصرف دارو).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: آپنه یا فلج طولانی عضلات.
درمان: با كنترل دستگاه تنفس ممكن است درمان شود. برای پیگیری اثرات و میزان انسداد عصبی - عضلانی می‌توان از یك محرك اعصاب محیطی استفاده كرد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مسدودكننده عصبی - عضلانی دپولاریزان.
طبقه‌بندی درمانی: شل‌كننده عضلات اسكلتی.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Suxamethonium
ملاحظات اختصاصی
1- سوكسینیل كولین داروی انتخابی برای اعمال جراحی كوتاه مدت (كمتر از سه دقیقه) و اعمال ارتوپدی است؛ این دارو در شكستگی‌ها یا در رفتگی‌ها باید با احتیاط مصرف شود.
2- در صورت انفوزیون مداوم وریدی، طول مدت اثر دارو به 20 دقیقه می‌رسد.
3- بعضی از پزشكان برای به حداقل رساندن فاسیكولاسیون عضلانی، با 6-3 میلی‌گرم توبوكورارین پروفیلاکسی می‌كنند.
4- مصرف مقادیر كم دارو به تنهایی و به طور مكرر توصیه نمی‌شود، زیرا ممكن است موجب كاهش پاسخ یا طولانی شدن‌ آپنه شود.
5- غلظت پایه‌ای الكترولیت‌ها و علائم حیاتی بیمار پیگیری شود (میزان تنفس بیمار هر 10-5 دقیقه در طول انفوزیون كنترل گردد).
6- راه‌های هوایی باید باز نگه داشته شود. وسایل لازم برای حمایت تنفسی در مواقع اضطراری (وسایل داخل نای، دستگاه تهیوه، اكسیژن، آتروپین، نئوستیگمین) باید در دسترس باشند.
7- محلول تهیه شده در یخچال نگهداری شود. شكل پودر دارو در دمای اتاق و در ظرف سربسته نگهداری گردد. دارو پس از تهیه بلافاصله مصرف شود.
8- این دارو را نباید با محلول‌های قلیایی (تیوپنتال، بیكربنات سدیم، باربیتورات‌ها) مخلوط كرد.
9- دارو باید زیر نظر پزشك مجرب و پرسنل بیهوشی تجویز شود.
10- این دارو معمولاً تزریق وریدی می‌شود، ولی اگر ورید مناسب در دسترس نباشد، می‌توان آن را از راه عضلانی تزریق كرد. در صورت تزریق عضلانی، دارو به طور عمیق و ترجیحاً در عضلة دلتوئید تزریق می‌شود.
11- با مصرف دارو ممكن است تاكی‌فیلاكسی بروز كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- سفتی عضلانی متعاقب عمل جراحی طبیعی است و به زودی برطرف می‌شود.
2- ضعف عضلانی باقیمانده پیگیری شود.
مصرف در سالمندان: دارو در بیماران سالخورده باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در كودكان: كودكان ممكن است به مقادیر بیشتر دارو احتیاج داشته باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. این دارو در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
مصرف سوكسینیل كولین ممكن است غلظت سرمی پتاسیم را افزایش دهد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Powder: 100, 500mg, 1g
Injection: 20 mg/ml, 50 mg/ml, 10ml, 50 mg/ml, 2ml, 100 mg/ml, 10ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مسدودكننده عصبی - عضلانی دپولاریزان.
طبقه‌بندی درمانی: شل‌كننده عضلات اسكلتی.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Suxamethonium
ملاحظات اختصاصی
1- سوكسینیل كولین داروی انتخابی برای اعمال جراحی كوتاه مدت (كمتر از سه دقیقه) و اعمال ارتوپدی است؛ این دارو در شكستگی‌ها یا در رفتگی‌ها باید با احتیاط مصرف شود.
2- در صورت انفوزیون مداوم وریدی، طول مدت اثر دارو به 20 دقیقه می‌رسد.
3- بعضی از پزشكان برای به حداقل رساندن فاسیكولاسیون عضلانی، با 6-3 میلی‌گرم توبوكورارین پروفیلاکسی می‌كنند.
4- مصرف مقادیر كم دارو به تنهایی و به طور مكرر توصیه نمی‌شود، زیرا ممكن است موجب كاهش پاسخ یا طولانی شدن‌ آپنه شود.
5- غلظت پایه‌ای الكترولیت‌ها و علائم حیاتی بیمار پیگیری شود (میزان تنفس بیمار هر 10-5 دقیقه در طول انفوزیون كنترل گردد).
6- راه‌های هوایی باید باز نگه داشته شود. وسایل لازم برای حمایت تنفسی در مواقع اضطراری (وسایل داخل نای، دستگاه تهیوه، اكسیژن، آتروپین، نئوستیگمین) باید در دسترس باشند.
7- محلول تهیه شده در یخچال نگهداری شود. شكل پودر دارو در دمای اتاق و در ظرف سربسته نگهداری گردد. دارو پس از تهیه بلافاصله مصرف شود.
8- این دارو را نباید با محلول‌های قلیایی (تیوپنتال، بیكربنات سدیم، باربیتورات‌ها) مخلوط كرد.
9- دارو باید زیر نظر پزشك مجرب و پرسنل بیهوشی تجویز شود.
10- این دارو معمولاً تزریق وریدی می‌شود، ولی اگر ورید مناسب در دسترس نباشد، می‌توان آن را از راه عضلانی تزریق كرد. در صورت تزریق عضلانی، دارو به طور عمیق و ترجیحاً در عضلة دلتوئید تزریق می‌شود.
11- با مصرف دارو ممكن است تاكی‌فیلاكسی بروز كند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- سفتی عضلانی متعاقب عمل جراحی طبیعی است و به زودی برطرف می‌شود.
2- ضعف عضلانی باقیمانده پیگیری شود.
مصرف در سالمندان: دارو در بیماران سالخورده باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در كودكان: كودكان ممكن است به مقادیر بیشتر دارو احتیاج داشته باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. این دارو در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
مصرف سوكسینیل كولین ممكن است غلظت سرمی پتاسیم را افزایش دهد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوکسامتونیوم چیست)