پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف مروپنم (Meropenem) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مروپنم چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف:
الف) عفونتهای پیچیده پوست و ساختارهای آن توسط باكتری‌های استافیلوكوكوس اورئوس (ایزوله‌های تولید كننده بتا لاكتاماز و ایزوله‌های حساس به متی سیلین)، استرپتوكوكوس پیوژن، استرپتوكوكوس آگالاكتیه، استرپتوكوك گروه ویریدانس، انتروكوكوس فكالیس (بجز سویه‌های مقاوم به وانكومایسین، سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیاكلی، پروتئوس میرابیلیس، باكتروئیدس فراژیلیس و گونه‌های پپتواسترپتوكوكوس).
بزرگسالان و كودكان با وزن بیش از 50 كیلوگرم: mg 500 از راه وریدی هر هشت ساعت استفاده می‌شود كه در عرض 30- 15 دقیقه انفوزیون می‌شود.
كودكان سه ماهه و بزرگتر با وزن 50 كیلوگرم یا كمتر: مقدار mg/kg 10 از راه وریدی هر هشت ساعت مصرف می شود كه یا در عرض 30-15 دقیقه انفوزیون می‌شود و یا به‌صورت یك جا تزریق وریدی می‌شود (5 تا 20 میلی لیتر). حداكثر دوز mg 500 هر هشت ساعت می‌باشد.
ب) پریتونیت و آپاندیسیت پیچیده ناشی از باكتری های استرپتوكوك گروه ویریدانس، E.Coli، كلبسیلاپنومونیا، سودوموناس آئروژینوزا، باكتروئید فراژیلیس، باكتروئیدس تتایو تائومیكرون (B.thetaiotaomicron) و سویه‌های پپتواسترپتوكوكس.
بزرگسالان و كودكان با وزن بیش از 50 كیلوگرم: مقدار یك گرم از راه وریدی هر هشت ساعت به‌صورت انفوزیون 30 - 15 دقیقه‌ای یا تزریق یك جای وریدی طی سه تا پنج دقیقه (ml 20-5) استفاده می‌شود.
كودكان سه ماهه و بزرگتر با وزن 50 كیلوگرم یا كمتر: مقدار mg/kg 20 از راه وریدی هر هشت ساعت طی 30-15 دقیقه انفوزیون و یا طی 3 تا 5 دقیقه به‌ صورت یك جا تزریق وریدی می‌شود. حداكثر دوز یك گرم وریدی هر هشت ساعت می‌باشد.
تنظیم دوز: در بزرگسالان با كلیرانس كراتینین ml/min 50-26 دوز معمول هر 12 ساعت تجویز می‌شود در كلیرانس كراتینین ml/min 25-10 نصف دوز معمول هر 12 ساعت و در كلیرانس كمتر از ml/min 10 نصف دوز معمول هر 24 ساعت تجویز می‌شود.
پ) مننژیت باكتریایی ناشی از باكتریهای استرپتوكوكوس پنومونیا، هموفیلوس آنفلوانزا، و نایسریا مننژیتدیدیس.
بزرگسالان و كودكان با وزن بیش از50 كیلوگرم: 2 گرم وریدی هر هشت ساعت مصرف می‌شود.
كودكان سه ماهه و بزرگتر با وزن 50 كیلوگرم یا كمتر: مقدار mg/kg 40 وریدی هر هشت ساعت مصرف می‌شود. حداكثر دوز 2 گرم وریدی هر هشت ساعت می‌باشد.
تنظیم دوز:
New Page 2

<  10

10 - 25

26 - 50

Clcr

500 mg q24hr

500 mg q12hr

1g q12hr

Dose


در كودكان مبتلا به نارسایی كلیوی تجربه‌ای از استفاده این این دارو وجود ندارد.
مكانیسم اثر
اثر ضد باكتری: مروپنم سنتز دیواره سلولی باكتری را مهار می‌كند. این دارو به میزان زیادی به دیواره سلولی اكثر باكتری های گرم مثبت و گرم منفی نفوذ نموده و خود را به پروتئین‌های متصل شونده به پنی سیلین‌ها (PBPs) می‌رساند.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
این دارو نباید برای درمان عفونتهای ناشی از استافیلوكوك مقاوم به متی سیلین بكار رود.
توجه: در بیمارانی كه درمان با بتالاكتام گرفته‌اند، واكنشهای خطری ازدیاد حساسیت (آنافیلاكتوئید) گزارش شده است. بیش از شروع درمان باید سابقه حساسیت به پنی سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، دیگر بتالاكتام‌ها و سایر آلرژن‌ها مشخص شود. در صورت بروز واكنشهای آلرژیك، دارو باید سریعا قطع و درمان شروع شود.
تشنج و عوارض CNS ناشی از مروپنم بطور شایع در افراد مبتلا به اختلالات CNS مننژیت باكتریایی و نارسایی كلیوی رخ می‌دهد.
در صورت بروز تشنج، درمان با مروپنم باید قطع شده و یا دوز دارو كاهش یابد.
به محلولهای حاوی مروپنم نباید داروهای دیگر اضافه شود.
برای تعیین میزان پایداری محلول آماده شده باید به اطلاعات كارخانه سازنده مراجعه نمود.
دارو ممكن است باعث رشد بیش از حد باكتری های مقاوم یا قارچ‌ها شود. بیمار باید از نظر شواهد عفونت با این پاتوژن‌ها پایش شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار باید درد، التهاب یا التهاب در محل تزریق را گزارش دهد.
مصرف در سالمندان
با توجه به كاهش عملكرد كلیوی دارو باید با احتیاط مصرف شود. در صورت كلیرانس كراتینین زیر ml/min 50 دوز دارو باید تعدیل شود.
مصرف در كودكان: اثر درمانی و بی خطری دارو دركودكان زیر سه ماه تائید نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح در شیر مادر مشخص نیست باید با احتیاط مصرف شود.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث افزایش سطح AST, ALT، بیلی روبین، آلكالین فسفاتاز، LDH، كراتینین و BUN شود. ممكن است باعث كاهش سطح Hgb و هماتوكریت شود.
این دارو ممكن است باعث افزایش شمارش ائوزینوفیل و RBC در ادرار شود. ممكن است باعث كاهش شمارش WBC و افزایش یا كاهش شمارش پلاكت‌ها aPTT, INR, PT شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: دارو به‌ صورت وریدی تجویز می‌شود.
پخش: به اكثر بافتها و عمده آب بدن (شامل CSF) پخش می‌شود. تنها 2 درصد دارو به پروتئین‌ها متصل می‌شود.
متابولیسم: به نظر می‌رسد كه به میزان ناچیزی متابولیزه می‌شود. یك متابولیت غیر فعال برای دارو شناسائی شده است.
دفع: دارو به‌ صورت تغییر نیافته عمدتاً در ادرار ترشح می‌شود. نیمه عمر حذفی دارو در بزرگسالان با كاركرد نرمال كلیه و در كودكان دو ساله و بزرگتر حدودا یك ساعت و در كودكان سه ماهه تا دو ساله حدود 1.5 ساعت است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
پروبنسید با ترشح توبولی دارو در كلیه رقابت كرده و دفع كلیوی آن را كاهش می‌دهد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
این دارو نباید برای درمان عفونتهای ناشی از استافیلوكوك مقاوم به متی سیلین بكار رود.
توجه: در بیمارانی كه درمان با بتالاكتام گرفته‌اند، واكنشهای خطری ازدیاد حساسیت (آنافیلاكتوئید) گزارش شده است. بیش از شروع درمان باید سابقه حساسیت به پنی سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، دیگر بتالاكتام‌ها و سایر آلرژن‌ها مشخص شود. در صورت بروز واكنشهای آلرژیك، دارو باید سریعا قطع و درمان شروع شود.
تشنج و عوارض CNS ناشی از مروپنم بطور شایع در افراد مبتلا به اختلالات CNS مننژیت باكتریایی و نارسایی كلیوی رخ می‌دهد.
در صورت بروز تشنج، درمان با مروپنم باید قطع شده و یا دوز دارو كاهش یابد.
به محلولهای حاوی مروپنم نباید داروهای دیگر اضافه شود.
برای تعیین میزان پایداری محلول آماده شده باید به اطلاعات كارخانه سازنده مراجعه نمود.
دارو ممكن است باعث رشد بیش از حد باكتری های مقاوم یا قارچ‌ها شود. بیمار باید از نظر شواهد عفونت با این پاتوژن‌ها پایش شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار باید درد، التهاب یا التهاب در محل تزریق را گزارش دهد.
مصرف در سالمندان
با توجه به كاهش عملكرد كلیوی دارو باید با احتیاط مصرف شود. در صورت كلیرانس كراتینین زیر ml/min 50 دوز دارو باید تعدیل شود.
مصرف در كودكان: اثر درمانی و بی خطری دارو دركودكان زیر سه ماه تائید نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح در شیر مادر مشخص نیست باید با احتیاط مصرف شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق كارباپنم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Meronem
عوارض جانبی ‌
اعصاب مركزی : سردرد - درد.
دستگاه گوارش: یبوست - اسهال - تهوع و استفراغ.
خون: آنمی.
تنفسی: آپنه.
پوست: التهاب در محل تزریق، خارش، بثورات پوستی.
سایر عوارض: واكنشهای ازدیاد حساسیت - سپسیس - شوك.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: شناخته نشده است.
درمان: باید دارو قطع شده و درمان حمایتی شروع شود تا زمانی كه دفع كلیوی تكمیل شود. مروپنم و متابولیت‌های آن به میزان زیادی با همودیالیز قابل برداشت است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Powder: 500 mg, 1 g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق كارباپنم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Meronem
عوارض جانبی ‌
اعصاب مركزی : سردرد - درد.
دستگاه گوارش: یبوست - اسهال - تهوع و استفراغ.
خون: آنمی.
تنفسی: آپنه.
پوست: التهاب در محل تزریق، خارش، بثورات پوستی.
سایر عوارض: واكنشهای ازدیاد حساسیت - سپسیس - شوك.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: شناخته نشده است.
درمان: باید دارو قطع شده و درمان حمایتی شروع شود تا زمانی كه دفع كلیوی تكمیل شود. مروپنم و متابولیت‌های آن به میزان زیادی با همودیالیز قابل برداشت است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مروپنم) (عوارض مروپنم) (عوارض داروی مروپنم) (مروپنم عوارض) (مروپنم چیست) (داروی مروپنم) (مروپن) (مکانیسم اثر مروپنم)