پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پنیسیلین جی (Penicillin G) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنیسیلین جی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) سیفیلیس مادرزادی.
Penicillin G Benzathine
كودكان كوچكتر از دو سال: U/Kg 50000 به صورت تك دوز تزریق عضلانی می‌ شود.
ب) عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ناشی از استروپتوكوك گروه A.
بزرگسالان: 2/1 میلیون واحد به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ شود.
كودكانی كه 27 كیلوگرم یا بیشتر وزن دارند:‌ 900000 واحد به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ گردد.
كودكانی كه كمتر از 27 كیلوگرم وزن دارند:‌ 600000-300000 واحد به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ شود.
پ) درمان كمكی دیفتری :
بزرگسالان : 600000-300000 واحد پنی سیلین جی پروكائین روزانه، عضلانی به مدت 14 روز.
كودكان: kg / واحد 50000-25000 پنی سیلین جی پروكائین عضلانی روزانه برای 14 روز (بیشترین میزان قابل استفاده در روز 2/1 میلیون واحد در روز است).
ت) پیشگیری از تب روماتیسمی استرپتوكوكی.
Penicillin G Benzathine
بزرگسالان و كودكان: 2/1 میلیون واحد یك بار در ماه و یا 600000 واحد دوبار در ماه تزریق عضلانی می‌ شود.
ث) درمان سیفیلیس كه كمتر از یك سال از ابتلای به آن می‌ گذرد.
Penicillin G Benzathine
بزرگسالان: 4/2 میلیون واحد تزریق عضلانی به‌صورت تك دوز.
ج) درمان سیفیلیس كه بیش از یك سال از ابتلای به آن می‌ گذرد.
Penicillin G Benzathine
بزرگسالان: مقدار 4/2 میلیون واحد به مدت سه هفته متوالی تزریق عضلانی می‌ شود.
چ) عفونتهای سیستمیك متوسط تا شدید.
Penicillin G Potassium یا سدیم
بزرگسالان: مقدار 24-12 میلیون واحد در روز در مقادیر منقسم هر چهار ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می‌ شود.
كودكان: kg / واحد 300000-25000 عضلانی یا وریدی روزانه در دوزهای منقسم هر 4 ساعت.
ح)عفونتهای سیستمیك متوسط تا شدید، پنومونی پنوموكوکی.
Penicillin G Procaine
بزرگسالان: مقدار 600000 تا 2/1 میلیون واحد در روز به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ شود.
كودكان: مقدار U/day 300000 به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می‌ شود.
خ) سوزاك (گنوره).
Penicillin G Procaine
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: مقدار یك گرم پروبنسید مصرف می‌ شود و 30 دقیقه بعد از آن، ‌مقدار 8/4 میلیون واحد پنی سیلین در دو مقدار منقسم در دو محل جداگانه تزریق عضلانی می‌ شود.
د) سیاه زخم.
Penicillin G Potassium
بزرگسالان: 20-5 میلیون واحد وریدی در دوزهای منقسم به‌صورت هر 4 تا 6 ساعت به مدت حداقل 14 روز یا kg / واحد 80000 ظرف یك ساعت و سپس دوز نگهدارنده kg / واحد 320000 در روز . دوز متوسط روزانه یك بزرگسال 4 میلیون واحد هر 4 ساعت می‌ باشد كه می‌ توان آن را به‌ صورت 2 میلیون واحد هر 2 ساعت نیز تجویز كرد.
كودكان: kg/day / واحد 150000-100000 وریدی در دوزهای منقسم هر 6-4 ساعت برای حداقل 14 روز.
ذ) سیاه زخم ناشی از باسیلوس آنتراسیس ، از جمله استنشاق آنتراكس.
Penicillin G Procaine
بزرگسالان: 200000/1 واحد عضلانی هر 12 ساعت.
كودكان: kg / واحد 25000 عضلانی هر 12 ساعت.
ر) سیاه زخم موضعی.
Penicillin G Procaine
بزرگسالان: 600000 تا یك میلیون واحد در روز عضلانی.
تنظیم دوز: برای بیمارانی كه نارسایی كلیه دارند طبق جدول زیر دارو تنظیم گردد. اگر بیمار اورمیك است و كلیرانس كراتینین وی بیشتر از ml/min 10 است، دوز بارگزاری به طور كامل داده شود و سپس نیمی از دوز هر 4 تا 5 ساعت داده شود.

New Page 1

دوز (بعد از يک دوز بارگزاري کامل)

Cl Cr (ml/min)

دوز معمول هر 8 تا 12 ساعت

 

50-10

50% دوز معمول هر 8 تا 10  ساعت و يا دوز معمول هر 8 تا 12 ساعت

 

10>

 


مكانیسم اثر
اثر آنتی بیوتیك: پنی سیلین G باكتریوسید است؛ این دارو به پروتئینهای پیوند یابنده به پنی سیلین پیوند یافته و ساخت دیواره سلولی باكتری را مهار می‌ كند. طیف اثر پنی سیلین G عبارت است از بیشتر گونه های كوكسی گرم مثبت و گرم منفی كه پنی سیلیناز تولید نمی‌ كنند، ‌اسپیروكتها‌ و بعضی از باسیلهای بی هوازی و هوازی گرم مثبت.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پنی سیلین G نتایج آزمون برای سنجش غلظت سرمی و ادراری پروتئین را تغییر می‌ دهد. این دارو با روش كدورت سنجی با استفاده از اسیدسولفوسالیسیلیك ، اسیدتری كلرواستیك، اسیداستیك، و اسیدنیتریك تداخل می‌ كند. پنی سیلین G با آزمونهایی كه از بروموفنول آبی استفاده می‌ كنند، ‌تداخل ندارد.
پنی سیلین G آزمونهای ادراری گلوكز با استفاده از سولفات مس (روش بندیكت) را تغییر می‌ دهد.
پنی سیلین G ممكن است به طور كاذب آزمونهای تعیین وزن مخصوص ادرار را در بیماران مبتلا به اولیگوری و دهیدراسیون افزایش دهد. همچنین ، ‌نتایج آزمون نوریمبرسكی و زیمرمن برای سنجش 17- كتوژنیك استروئیدها را افزایش می‌ دهد.
این دارو نتایج آزمون سنجش پروتئین CSF با روش Folin-Ciocalteau را به طور كاذب مثبت می‌ كند و ممكن است موجب نتایج مثبت آزمون كومبس شود.
پنی سیلین G ممكن است غلظت سرمی آمینوگلیكوزید را به طور كاذب كاهش دهد. اضافه كردن بتا ـ لاكتاماز به نمونه سرم ، پنی سیلین را غیر فعال می‌ كند و موجب تصحیح بیشتر آزمایش می‌ شود. راه دیگر آن است كه بلافاصله بعد از گرفتن نمونه خون حاوی آمینوگلیكوزید، ‌آن را منجمد كرد.
پنی سیلین‌ها می‌توانند سطح پتاسیم و ائوزینوفیل را افزایش دهند و همچنین می‌ توانند سطح هموگلوبین، هماتوكریت، ‌گرانولوسیت، ‌پلاكت و WBC را كاهش دهند.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
پنی سیلین G به صورت چهار ملح موجود است كه همه باكتریوسید هستند ، ‌اما بعضی دارای ثبات خوراكی بیشتر (ملح پتاسیم) و یا مدت اثر طولانی (از طریق جذب آهسته دارو بعد از تزریق عضلانی املاح بنزاتین و بروكائین) هستند.
جذب: املاح سدیم و پتاسیم پنی سیلین G بعد از تزریق عضلانی به سرعت جذب می‌شوند. حداكثر غلظت سرمی دارو طی 30-15 دقیقه حاصل می‌شود.
جذب املاح دیگر آهسته‌ تر است. حداكثر غلظت سرمی پنی سیلین G پروكائین طی 4-1 ساعت حاصل می‌ شود، ‌و دارو به مدت 2-1 روز در سرم قابل ردیابی است. حداكثر غلظت سرمی پنی سیلین G بنزاتین طی 24-13 ساعت حاصل می‌ شود، و غلظت سرمی دارو تا 4-1 هفته قابل ردیابی است.
پخش: به طور گسترده در مایعات جنب، سینوویال، ‌پریكارد و آسیت، صفرا و در كبد، پوست، ‌ریه، كلیه، عضله، روده، ‌لوزه، سینوسهای فك فوقانی، بزاق و گلبولهای قرمز انتشار می یابد. نفوذ این داروها به مایع مغزی ـ‌ نخاعی (CSF) كم است، ولی در بیماران مبتلا به التهاب مننژ افزایش می‌ یابد. پنی سیلین G از جفت عبور می‌ كند. این دارو 68-45 درصد به پروتئین پیوند می‌ یابد.
متابولیسم: بین 30-16 درصد بعد از تزریق عضلانی به تركیبات غیر فعال متابولیزه می‌ شود.
دفع: عمدتاً توسط ترشح لوله‌ای از راه ادرار دفع می‌ شود. 60-20 درصد دارو طی شش ساعت دفع می‌ گردد. مقداری از دارو در شیر ترشح می‌ شود.
نیمه عمر دفع آن در بزرگسالان حدود 1-5 /0 ساعت است. اختلال كار كلیه نیمه عمر دارو را طولانی می‌ سازد. با همولیز از بدن خارج می‌ شود. دیالیز صفاقی فقط مقدار كمی از دارو را خارج می‌ كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با آمینوگلیكوزیدها اثرات درمانی سینرژیك عمدتاً در مقابل آنتركوكها دارد. این تركیب بیشتر در آندوكاردیت باكتریایی آنتروكوكی مؤثر است ، ‌ولی این داروها از نظر فیزیكی و شیمیایی ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن یا مصرف با یكدیگر غیر فعال می‌ شوند. غیر فعال شدن آمینوگلیكوزیدها و پنیسیلینها در صورت مصرف همزمان گزارش شده است.
پروبنسید ترشح لوله‌ای پنی سیلین را محدود كرده و غلظت سرمی آن را افزایش می‌ دهد.
مقادیر زیاد پنی سیلین ممكن است با ترشح لوله‌ای متوتركسات در كلیه تداخل كند و موجب تأخیر دفع و افزایش غلظت سرمی متوتركسات شود.
مصرف همزمان با بعضی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی موجب طولانی شدن نیمه عمر پنی سیلین می‌ شود. این عمل از طریق رقابت برای دفع ادراری یا جابه جایی پنی سیلین از محلهای اتصال به پروتئین صورت می‌ گیرد.
مصرف همزمان پنی سیلین G پتاسیم تزریقی با داروهای مدر حفظ كننده پتاسیم ممكن است موجب بروز زیادی پتاسیم خون شود. مصرف پنی سیلین G پتاسیم در بیماران مبتلا به نارسایی كلیوی منع شده است.
كلاوولانات می‌ تواند اثر پنی سیلین G علیه باكتری ‌های تولید كننده بتالاكتاماز را افزایش دهد.
در مصرف همزمان با هپارین و یا ضد انعقادهای خوراكی احتمال خون ریزی وجود دارد.APTT، PT و INR كنترل شود.
پنی سیلین‌ها می‌توانند اثربخشی داروهای ضد بارداری را كاهش دهند، ‌حین مصرف پنی سیلین‌ها از یك روش دیگر جلوگیری نیز استفاده شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین طبیعی.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین ها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
احتمال بروز زیادی سدیم خون با ملح سدیم یا زیادی پتاسیم خون با ملح پتاسیم این دارو به دقت بررسی شود.
بیماران مبتلا به عملكرد ضعیف كلیوی در معرض افزایش غلظت خونی دارو قرار دارند، ‌كه این امر ممكن است موجب بروز حملات تشنجی شود. وضعیت عملكرد كلیوی بیمار پیگیری شود.
وسایل اضطراری برای مقابله با بروز آنافیلاكسی احتمالی در دسترس باشند.
از آنجایی كه پنی سیلین ها قابل دیالیز هستند، در بیمارانی كه تحت همودیالیز هستند، ‌ممكن است تنظیم مقدار مصرف ضروری باشد.
مصرف در سالمندان: نیمه عمر این دارو در بیماران سالخورده ، ‌به دلیل اختلال عملكرد كلیوی، طولانی است.
مصرف در شیردهی: پنی سیلین G در شیر ترشح می‌ شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممكن است نوزاد را نسبت به پنی سیلین حساس سازد.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: نوروپاتی، بی قراری، اضطراب، گیجی، افسردگی، سرگیجه، خستگی، توهم، ضعف، تشنج.
قلبی ـ ‌عروقی: ترومبوفلبیت (فقط در مصرف پنی سیلین جی پتاسیم).
دستگاه گوارش: تهوع، انتروكولیت، ‌كولیت سودوممبران، ‌استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: نفریت بینابینی، نفروپاتی.
خون: كم خونی همولیتیك، ‌لكوپنی، ‌ائوزینوفیلی، ‌ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، آنمی.
متابولیك: مسمومیت احتمالی با پتاسیم (شدت یافتن رفلكسها، ‌تشنجات، اغما).
موضعی: درد و آبسه استریل در محل تزریق.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی، ‌كهیر، ضایعات ماكولی پاپولی، درماتیت اكسفولیاتیو، لرز، تب، خیز، ‌آنافیلاكسی)، رشد ارگانیسم‌های غیر حساس (با پنی سیلین جی پتاسیم و پروكائین).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تحریك پذیری عصبی ـ عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: پنی سیلین G را می‌ توان با همودیالیز از بدن خارج كرد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Penicillin 6: 3: 3
Injection, powder: Benzathine penicillin G 600,000U+Potassium Penicillin G 300,000U+Procaine Penicillin G 300,000U
Penicillin G Benzathin (LA)
Injection, Powder, Extended Release: 600,000 & 1,200,000 U
Penicillin G Potassium
Injection, Powder: 1,000,000 & 5000000
Penicillin G Procaine
Injection, Powder: Potassium Penicillin G 100,000U+Procaine Penicillin G 300,000U
Injection, Powder: Potassium Penicillin G 200,000U+ Procaine Penicillin G 600,000U
Penicillin G Sodium
Injection, Powder: 5,000,000 U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: پنی سیلین طبیعی.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی پنی سیلین ها، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌ شود:
احتمال بروز زیادی سدیم خون با ملح سدیم یا زیادی پتاسیم خون با ملح پتاسیم این دارو به دقت بررسی شود.
بیماران مبتلا به عملكرد ضعیف كلیوی در معرض افزایش غلظت خونی دارو قرار دارند، ‌كه این امر ممكن است موجب بروز حملات تشنجی شود. وضعیت عملكرد كلیوی بیمار پیگیری شود.
وسایل اضطراری برای مقابله با بروز آنافیلاكسی احتمالی در دسترس باشند.
از آنجایی كه پنی سیلین ها قابل دیالیز هستند، در بیمارانی كه تحت همودیالیز هستند، ‌ممكن است تنظیم مقدار مصرف ضروری باشد.
مصرف در سالمندان: نیمه عمر این دارو در بیماران سالخورده ، ‌به دلیل اختلال عملكرد كلیوی، طولانی است.
مصرف در شیردهی: پنی سیلین G در شیر ترشح می‌ شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی ممكن است نوزاد را نسبت به پنی سیلین حساس سازد.
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: نوروپاتی، بی قراری، اضطراب، گیجی، افسردگی، سرگیجه، خستگی، توهم، ضعف، تشنج.
قلبی ـ ‌عروقی: ترومبوفلبیت (فقط در مصرف پنی سیلین جی پتاسیم).
دستگاه گوارش: تهوع، انتروكولیت، ‌كولیت سودوممبران، ‌استفراغ.
ادراری ـ تناسلی: نفریت بینابینی، نفروپاتی.
خون: كم خونی همولیتیك، ‌لكوپنی، ‌ائوزینوفیلی، ‌ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، آنمی.
متابولیك: مسمومیت احتمالی با پتاسیم (شدت یافتن رفلكسها، ‌تشنجات، اغما).
موضعی: درد و آبسه استریل در محل تزریق.
سایر عوارض: حساسیت مفرط (بثورات پوستی، ‌كهیر، ضایعات ماكولی پاپولی، درماتیت اكسفولیاتیو، لرز، تب، خیز، ‌آنافیلاكسی)، رشد ارگانیسم‌های غیر حساس (با پنی سیلین جی پتاسیم و پروكائین).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: تحریك پذیری عصبی ـ عضلانی یا حملات تشنجی.
درمان: پنی سیلین G را می‌ توان با همودیالیز از بدن خارج كرد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (موارد منع مصرف پنی سیلین)