پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ایرینوتکان (Irinotecan Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایرینوتکان چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
خط اول درمان سرطان متاستاتیك كولوركتال همراه با 5- فلورواوراسیل (5-FU) و لكوورین
رژیم 1:
بزرگسالان: مقدار mg/m2 125 از راه تزریق وریدی طی 90 دقیقه، در روزهای 1، 8، 15 و 22 مصرف شده و سپس لكوورین به میزان mg/m2 20 به شكل بولوس و از راه وریدی در روزهای 1، 8، 15 و 22 و 5- فلورواوراسیل، mg/m2 500 به شكل بولوس و از راه وریدی در روزهای 1، 8، 15 و 22 تجویز می‌گردند.
تنظیم دوز: در طی یك دوره درمانی، در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل‌های آنها بین mm3/1499-1000 بوده یا چهار تا شش بار افزایش در میزان دفع مدفوع آنها نسبت به معمول ایجاد شده باشد، دوز ایرینوتكان به mg/m2 100 و 5- فلورواوراسیل، به mg/m2 400 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 20 ادامه می‌یابد.
در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل آنها به mm3/999-500 كاهش یافته یا دفعات دفع مدفوع آنها 9-7 بار در روز از میزان معمول افزایش پیدا كند، مصرف یك دوز حذف شده و بعد از آن دوز ایرینوتكان به mg/m2 100 و 5- فلورواوراسیل به mg/m2 400 كاهش یافته و مصرف لكوورین با دوز mg/m2 20 ادامه می‌باید و تا زمان افزایش تعداد نوتروفیل‌ها به mm3 /1000 یا بیشتر و كاهش دفع مدفوع به كمتر از 7 بار در روز، این دوزها ادامه می‌یابند.
در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل در آنها به كمتر از mm3 /500 كاهش یافته یا دفع مدفوع در آنها 10 بار یا بیشتر در روز از میزان معمول افزایش پیدا كند، یك دوز حذف شده و پس از آن دوز ایرینوتكان به mg/m2 75 و 5- فلورواوراسیل به mg/m2 300 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 20 ادامه پیدا می‌كند تا زمانی كه تعداد نوتروفیل‌ها به mm3 /1000 یا بیشتر افزایش و دفع مدفوع به كمتر از 7 بار در روز كاهش یابد، ادامه می‌یابد.
در صورت بروز تب نوتروپنیك، یك دوز حذف شده و سپس دوز ایرینوتكان به mg/m2 75 و 5- فلورواوراسیل به mg/m2 300 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 20 ادامه پیدا می‌كند تا زمانی كه تب نوتروپنیك برطرف شود.
در شروع سیكل‌های بعدی درمان، برای بیمارانی كه تعداد نوتروفیل آنها mm3 /999-500 بوده یا 9-7 بار افزایش دفع مدفوع در روز داشته‌اند، دوز ایرینوتكان به mg/m2 100 و 5- فلورواوراسیل به mg/m2 400 كاهش یافته و مصرف ایرینوتكان با دوز mg/m2 20 تجویز می‌شود.
در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل آنها كمتر از mg/m2 500 بوده، تب نوتروپنیك داشته یا 10 بار یا بیشتر افزایش در دفعات دفع روزانه داشته‌اند، دوز ایرینوتكان به mg/m2 100 و 5- فلورواوراسیل به mg/m2 300 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 20 ادامه می‌یابد.
رژیم 2:
بزرگسالان: مقدار mg/m2 180 از راه تزریق وریدی طی 90 دقیقه، در روزهای 1، 15 و 29 تجویز شده و سپس لكوورین با دوز mg/m2 200 از راه وریدی طی 2 ساعت در روزهای 1، 2، 15، 16، 29 و 30 تزریق گردیده، و 5- فلورواوراسیل با دوز mg/m2 400 از راه تزریق وریدی به شكل بولوس در روزهای 1، 2، 15، 16، 22 و سپس 30 و 5- فلورواوراسیل با دوز mg/m2 600 از طریق انفوزیون وریدی طی 22 ساعت در روزهای 1، 2، 15، 16، 29 و 30 تزریق می‌گردند.
تنظیم دوز: در طی سیكل درمان، در مورد بیمارانی كه تعداد نوتروفیل‌ آنها mm3/1499-1000 بوده یا 6-4 بار افزایش در دفعات دفع روزانه داشته باشند، لازم است دوز ایرینوتكان به mg/m2 150، دوز بولوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 320 و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 480 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 ادامه پیدا كند.
در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل آنها mm3 /999-500 بوده یا 9-7 بار یا بیشتر افزایش در دفعات دفع روزانه داشته باشند،‌ یك دوز حذف شده و سپس دوز ایرینوتكان به mg/m2 150، دوز بلوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 320، و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 480 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 ادامه می‌یابد و تا افزایش تعداد نوتروفیل‌ها به mm3/ 1000 یا بیشتر و كاهش دفعات دفع به كمتر از 7 بار در روز ادامه می‌یابد.
در بیمارانی كه تعداد نوتروفیل‌ها به كمتر از mm3/500 رسیده یا 10 بار بیشتر افزایش در تعداد دفعات دفع روزانه داشته باشند، باید یك دوز حذف شده و سپس دوز ایرینوتكان به mg/m2 120، دوز بلوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 240 و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 360 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 ادامه پیدا كند و تا افزایش تعداد نوتروفیل‌ها به mm3 /1000 یا بیشتر و كاهش دفعات دفع روزانه به كمتر از 7 بار در روز ادامه می‌یابد.
در بیماران دچار تب نوتروپنیك، یك دوز حذف شده و سپس دوز ایرینوتكان به mg/m2 120، دوز بلوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 240 و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 360 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 تا زمان رفع تب نوتروپنیك ادامه پیدا می‌كند.
در شروع سیكل‌های بعدی درمان، در مورد بیمارانی كه تعداد نوتروفیل mm3 /999-5000 داشته یا افزایش دفع روزانة آنها 9-7 بار یا بیشتر بوده، دوز ایرینوتكان به mg/m2 150، دوز بلوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 320 و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 480 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 ادامه می‌یابد.
در بیماران دارای تعداد نوتروفیل كمتر از mm3 /500، تب نوتروپینك یا افزایش دفع روزانه 10 بار یا بیشتر دوز ایرینوتكان به mg/m2 120، دوز بلوس 5- فلورواوراسیل به mg/m2 240 و دوز انفوزیون 5- فلورواوراسیل به mg/m2 360 كاهش یافته و لكوورین با دوز mg/m2 200 ادامه پیدا می‌كند.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سرگیجه، تب، سردرد، بی‌خوابی، درد.
قلبی ـ عروقی: ادم، وازودیلاتاسیون.
دستگاه گوارش: كرامپ و درد شكم، اتساع شكم، بی‌اشتهایی، یبوست، اسهال، سوء‌هاضمه، نفخ، تهوع، استوماتیت، استفراغ.
خون: آنمی، لكوپنی، نوتروپنی.
متابولیك: دهیدراتاسیون، كاهش وزن.
عضلانی ـ اسكلتی: كمر درد.
تنفسی: تنگی نفس، افزایش سرفه.
پوست: آلوپسی، راش، تعریق.
سایر عوارض: لرز، عفونت، رینیت.
مسمومیت و درمان
عوارض جانبی ایجاد شده در مصرف بیش از حد ایرینوتكان مشابه عوارض مشاهده شده در دوزاژ توصیه شده و رژیم درمانی است.
هیچ آنتی‌دوت شناخته شده‌ای برای موارد مسمومیت با این دارو وجود ندارد. لازم است اقدامات درمانی حمایتی در جهت جلوگیری از دهیدراتاسیون به دنبال اسهال و درمان هر نوع كامپلیكاسیون عفونی صورت گیرد.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
در مصرف همزمان ایرینوتكان با سایر داروهای ضد نئوپلاسم، احتمال افزایش اثرات جانبی همچون سركوب مغز استخوان و اسهال وجود دارد و لازم است بیمار از نزدیك پیگیری شود.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
عملكرد ضد نئوپلاسم: ایرینوتكان یك مشتق Camptothecin می‌باشد. تركیبات Camptothecin با آنزیم توپوایزومراز I تداخل نموده و از طریق القاء شكاف‌های برگشت‌پذیر تك‌شاخه‌ها منجر به ایجاد تغییر زنجیره پیچیده DNA می‌گردد.
ایرینوتكان و متابولیت فعال آن به كمپلكس توپوایزومراز DNA-I متصل شده و از متصل شدن این فواصل تك‌شاخه‌ای جلوگیری می‌كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: مصرف دارو در بیماران دچار حساسیت مفرط به دارو ممنوع می‌باشد.
بایستی مصرف دارو در سالمندان و در كسانی كه قبلاً تحت پرتوتاپی در ناحیه لگن یا شكم قرار گرفته‌اند، با احتیاط صورت گیرد زیرا خطر سركوب شدید مغز استخوان وجود دارد. به دلیل وجود خطرات احتمالی بر جنین، نباید از این دارو در دوره بارداری استفاده شود.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: سرگیجه، تب، سردرد، بی‌خوابی، درد.
قلبی ـ عروقی: ادم، وازودیلاتاسیون.
دستگاه گوارش: كرامپ و درد شكم، اتساع شكم، بی‌اشتهایی، یبوست، اسهال، سوء‌هاضمه، نفخ، تهوع، استوماتیت، استفراغ.
خون: آنمی، لكوپنی، نوتروپنی.
متابولیك: دهیدراتاسیون، كاهش وزن.
عضلانی ـ اسكلتی: كمر درد.
تنفسی: تنگی نفس، افزایش سرفه.
پوست: آلوپسی، راش، تعریق.
سایر عوارض: لرز، عفونت، رینیت.
مسمومیت و درمان
عوارض جانبی ایجاد شده در مصرف بیش از حد ایرینوتكان مشابه عوارض مشاهده شده در دوزاژ توصیه شده و رژیم درمانی است.
هیچ آنتی‌دوت شناخته شده‌ای برای موارد مسمومیت با این دارو وجود ندارد. لازم است اقدامات درمانی حمایتی در جهت جلوگیری از دهیدراتاسیون به دنبال اسهال و درمان هر نوع كامپلیكاسیون عفونی صورت گیرد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده توپوایزومراز.
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: Campto, Irinotecan
ملاحظات اختصاصی
1- دارو را با محلول دكستروز 5% (مایع انتخابی) یا نرمال‌سالین رقیق نموده و به غلظت نهایی mg/ml 8/2-12/0 رسانده شود. انفوزیون محلول آماده شده حداقل طی 90 دقیقه انجام می‌شود.
2- نباید سایر داروها را به انفوزیون ایرینوتكان افزود.
3- بیمار باید از نظر بروز اسهال شدید پیگیری شود.
4- در صورتی كه بعد از تجویز ایرینوتكان اسهال بروز كرده و بیش از 24 ساعت طول بكشد، بایستی با لوپرامید درمان شود. درمان‌های بعدی را نیز باید تا زمان طبیعی شدن عملكرد گوارشی به مدت 24 ساعت بدون استفاده از تركیب ضد اسهال، به تأخیر انداخت.
5- قبل از تجویز هر دوز ایرینوتكان لازم است تعداد WBC، هموگلوبین و پلاكت بیمار مانیتور شود.
6- در صورت بروز تب نوتروپنیك یا افت تعداد نوتروفیل‌ها به كمتر از mm3/500 باید مصرف دارو به طور موقت قطع شود.
7- در صورت كاهش تعداد WBCها به كمتر از mm3/2000 و افت نوتروفیل‌ها به كمتر از mm3/1000، افت هموگلوبین به كمتر از g/dl 8 یا افت پلاكت‌ها به كمتر از mm3/100000 لازم است دوز دارو كاهش پیدا كند. در صورت بروز چنین شرایطی باید به دستورالعمل كارخانه سازنده رجوع شود.
8- در صورت بروز نوتروپنی شدید می‌توان از فاكتورهای تحریك كننده كلونی (CSF) استفاده نمود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بایستی به خانم‌های دارای پتانسیل بارداری توصیه نمود كه از باردار شدن پرهیز كنند.
چرا كه این دارو می‌تواند منجر به آسیب به جنین شود.
2- لازم است به بیمار در مورد خطر بروز اسهال و زمان و چگونگی درمان آن در صورت بروز، توضیحات لازم داده شود.
3- در صورت بروز استفراغ،‌ تب، شواهد عفونت یا علائم دهیدراتاسیون (غش، سردرد یا گیجی) لازم است بیمار بلافاصله به پزشك اطلاع دهد.
4- به بیمار اطلاع داده شود كه ممكن است آلوپسی بروز كند.
مصرف در سالمندان: بایستی مصرف دارو در سالمندان به ویژه در كسانی كه سابقه نارسایی قلبی و هایپوتانسیون دارند با احتیاط صورت گیرد.
مصرف در كودكان: اثربخشی و بی‌ضرری دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی: در طی دوره درمان با ایرینوتكان شیردهی توصیه نمی‌شود.
مصرف در بارداری: این دارو می‌تواند برای جنین خطرناك باشد.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
مصرف ایرینوتكان می‌تواند منجر به افزایش سطح آلكالن فسفاتاز و AST گردد، ممكن است سطح هموگلوبین و هماتوكریت، WBC و نوتروفیل‌ها را كاهش دهد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 20 mg/ml, 5ml , 20 mg/ml, 2ml
Injection, Powder For Reconstitution: 100m, 5ml, 40mg, 2ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده توپوایزومراز.
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: Campto, Irinotecan
ملاحظات اختصاصی
1- دارو را با محلول دكستروز 5% (مایع انتخابی) یا نرمال‌سالین رقیق نموده و به غلظت نهایی mg/ml 8/2-12/0 رسانده شود. انفوزیون محلول آماده شده حداقل طی 90 دقیقه انجام می‌شود.
2- نباید سایر داروها را به انفوزیون ایرینوتكان افزود.
3- بیمار باید از نظر بروز اسهال شدید پیگیری شود.
4- در صورتی كه بعد از تجویز ایرینوتكان اسهال بروز كرده و بیش از 24 ساعت طول بكشد، بایستی با لوپرامید درمان شود. درمان‌های بعدی را نیز باید تا زمان طبیعی شدن عملكرد گوارشی به مدت 24 ساعت بدون استفاده از تركیب ضد اسهال، به تأخیر انداخت.
5- قبل از تجویز هر دوز ایرینوتكان لازم است تعداد WBC، هموگلوبین و پلاكت بیمار مانیتور شود.
6- در صورت بروز تب نوتروپنیك یا افت تعداد نوتروفیل‌ها به كمتر از mm3/500 باید مصرف دارو به طور موقت قطع شود.
7- در صورت كاهش تعداد WBCها به كمتر از mm3/2000 و افت نوتروفیل‌ها به كمتر از mm3/1000، افت هموگلوبین به كمتر از g/dl 8 یا افت پلاكت‌ها به كمتر از mm3/100000 لازم است دوز دارو كاهش پیدا كند. در صورت بروز چنین شرایطی باید به دستورالعمل كارخانه سازنده رجوع شود.
8- در صورت بروز نوتروپنی شدید می‌توان از فاكتورهای تحریك كننده كلونی (CSF) استفاده نمود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- بایستی به خانم‌های دارای پتانسیل بارداری توصیه نمود كه از باردار شدن پرهیز كنند.
چرا كه این دارو می‌تواند منجر به آسیب به جنین شود.
2- لازم است به بیمار در مورد خطر بروز اسهال و زمان و چگونگی درمان آن در صورت بروز، توضیحات لازم داده شود.
3- در صورت بروز استفراغ،‌ تب، شواهد عفونت یا علائم دهیدراتاسیون (غش، سردرد یا گیجی) لازم است بیمار بلافاصله به پزشك اطلاع دهد.
4- به بیمار اطلاع داده شود كه ممكن است آلوپسی بروز كند.
مصرف در سالمندان: بایستی مصرف دارو در سالمندان به ویژه در كسانی كه سابقه نارسایی قلبی و هایپوتانسیون دارند با احتیاط صورت گیرد.
مصرف در كودكان: اثربخشی و بی‌ضرری دارو در كودكان به اثبات نرسیده است.
مصرف در شیردهی: در طی دوره درمان با ایرینوتكان شیردهی توصیه نمی‌شود.
مصرف در بارداری: این دارو می‌تواند برای جنین خطرناك باشد.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
مصرف ایرینوتكان می‌تواند منجر به افزایش سطح آلكالن فسفاتاز و AST گردد، ممكن است سطح هموگلوبین و هماتوكریت، WBC و نوتروفیل‌ها را كاهش دهد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایرینوتکان) (داروی ایرینوتکان) ()