پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پرازی کوانتل (Praziquantel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پرازی کوانتل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
پرازی كوانتل در درمان آلودگی به كرمهای پهن و شیستوزوما (شیستوزومیاز) مصرف می شود.
عوارض جانبی:
عوارض CNS (شامل سرگیجه ،خواب آلودگی ،سردرد وبیحالی)،تب ،عوارض گوارشی (شامل كرامپ یا درد شكمی ،كاهش اشتها،تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق ،با مصرف این دارو گزارش شده است.
مکانیسم اثر:
به نظر می رسد اثر ضدكرم دارو مربوط به اثر سینرژیك آن با سیستم ایمنی هومورال میزبان باشد. همچنین پرازی كوانتل موجب افزایش نفوذپذیری غشاء سلول های انگل ،افزایش انقباضات ،فلج و در نهایت مرگ كرم می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو،به جز در شرایط خیلی ویژه ،نباید در درمان سیستی سركوز چشمی مصرف شود،زیرا تخریب انگل ممكن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.
عوارض جانبی:
عوارض CNS (شامل سرگیجه ،خواب آلودگی ،سردرد وبیحالی)،تب ،عوارض گوارشی (شامل كرامپ یا درد شكمی ،كاهش اشتها،تهوع یا استفراغ و اسهال خونی) و افزایش تعریق ،با مصرف این دارو گزارش شده است.
هشدار:
این دارو،به جز در شرایط خیلی ویژه ،نباید در درمان سیستی سركوز چشمی مصرف شود،زیرا تخریب انگل ممكن است موجب ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.قرص پرازی كوانتل باید با مقدار كمی مایعات همراه با غذا به طور كامل بلعیده شود تا طمع تلخ آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
2.در صورت بروز سرگیجه یا خواب آلودگی ،باید احتیاط كرد.

اشكال دارویی:
Scored Tablet:600 mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده