پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آلبانی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آلبانی (Albania) تیرانا (Tirana) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آلبانی) (مرکز آلبانی) (پایتخت البانی) (مرکز البانی) (پایتخت کشور آلبانی) (پايتخت آلباني) (نام پايتخت الباني) (پايتخت الباني) (مرکزالبانی) (مرکزآلبانی) (مركز الباني) (البانی کجاست) (پایتخت کشور البانی) (پایتخت آلبانی کجاست) (مرکز آلبانی کجاست) (پاىتخت البانى) (مرکز الباني) (مرکز کشور آلبانی) (نام پایتخت آلبانی) (نام پایتخت البانی) (مرکز کشور البانی) () (پاىتخت آلبانى) (بايتخت الباني) (پایتخت البانی کجاست) (کشور آلبانی) (كشور البانى) (پايتخت كشور آلباني) (مركز آلباني) (پایتخت+آلبانی) (مرکز البانى) (کشور البانی) (بایتخت البانی) (پایتخت+البانی) (پایتخت آلبانی ) (آلبانی کجاست) (پایتخت البانی) (پایتخت البانی در جدول چیه) (پایتخت کشورالبانی) (پایتخت البانی ) (پایتخت الوانی) (پایتخت کشورآلبانی) (مرکز آلبانی ) (مرکز البانی کجاست) (مركزآلباني) (مرکز البانی ) (مرکز آلبانى) (پايتخت آلباني ) (مرکز آلبانی کجاست؟) (نام مرکز آلبانی) (پایتخت کشور آلبانی چیست؟) (مرکزالباني) (کشور آلبانی کجاست) (پايتخت البانی) (پایتخت آلبانا) (مرکز کشورآلبانی) (پایتخت اسپانیا چه نام دارد؟) (پایتخت تبت)