جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (3) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 3 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 الگوریتم زیر حذف از صف حلقوی می باشد. کدام گزینه در جای خالی مناسب تر می باشد؟ الف) rear = (rear 1) % n ب) front = (front 1) % n ج) rear = (rear – 1) % n د)front = (front – 1) % n if ( front == rear ) printf(“empty”) else { ..............................;   Item = q[ front ]; }
2 در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟ الف) اندیس خانه مزبور صفر است ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود      ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد     د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.
3 کدام گزینه در ساختار یک صف حلقوی n عنصری، بیان کننده ی خالی و پر بودن صف می باشد؟ الف) خالی: Front = 0 , Rear = 1 و پر: Front = 0 , Rear = n -1 ب) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n -1 ج) خالی: Front = n , Rear = n 1 و پر: Front = n-1 , Rear = n د) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n

آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed