پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جفت های CG و AT با چه نوع پیوندی به هم چسبند؟

1 پاسخ 1

جفت های CG با سه پیوند هیدروژنی و جفت های AT با دو پیوند هیدروژنی به هم چسبند. درصد نوکلئوتیدهای C و G یک ژنوم، یا قسمتی از آن معمولا به عنوان معیاری از پایداری معرفی می شود. اگرچه پیوند هیدروژنی تاثیر چشمگیری در پایداری ندارد بلکه ساختار پشته ای (stacking interaction) در پایداری موثر است.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()