جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (پایتخت کانادا کجاست) (مرکز کانادا کجاست؟) (پايتخت كانادا) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پایتخت+کانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پایتخت کشورکانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (پايتخت كشور كانادا) (پايتخت کانادا) (کانادا کجاست) (پايتخت كانادا كجاست؟) (اسم پایتخت کانادا) (پایتخت کاندا) (پایتخت کانادا ) (کشور کانادا کجاست؟) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (پایتخت کانادا چیست) (مرکز کانادا کجاست) (مركز كانادا كجاست) (مرکز+کانادا) (نام مرکز کانادا) (کانادا پایتخت) (نام مركز كانادا) (÷پایتخت کانادا) (پایتخت کانادا؟) (پايتخت كشوركانادا) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كاندا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پایتخت کانادا) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (پايتخت كانادا؟) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) (مساحت کانادا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed