جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(فرق قران مجید وکریم) (تفاوت قرآن کریم و مجید) (تفاوت قرآن مجید با قرآن کریم) (فرق قرآن کریم ومجید) (فرق قرآن کریم و مجید) (فرق قرآن کریم با قرآن مجید) (تفاوت قرآن کریم با قرآن مجید) (تفاوت قران مجید وکریم) (فرق قرآن مجید با قرآن کریم) (فرق قران مجید و کریم) (تفاوت بین قران مجید وکریم) (قرآن مجید) (فرق بین قران مجید و قران کریم) (تفاوت قران کریم و مجید) (تفاوت قران کریم ومجید) (تفاوت قران مجید وقران کریم) (تفاوت قرآن مجید و قرآن کریم) (تفاوت قران کریم با قران مجید) (فرق قرآن مجید و کریم) (تفاوت قرآن مجید و کریم) (فرق قران مجيد با قران كريم) (تفاوت قران كريم با قران مجيد) (فرق قرآن مجید با کریم) (فرق قرآن مجید وقرآن کریم) (تفاوت قرآن مجید وکریم) (فرق قران کریم ومجید) (فرق قرآن مجید و قرآن کریم) (فرق قران كريم با قران مجيد) (تفاوت قران کریم و قران مجید) (فرق قرآن کریم و قرآن مجید) (فرق بین قرآن کریم و قرآن مجید) (فرق بین قرآن کریم وقرآن مجید) (فرق قرآن کریم با مجید) (تفاوت قران مجید وکریم؟) (فرق بین قران کریم و قران مجید) (تفاوت بین قرآن مجید و قرآن کریم) (تفاوت قران مجيد و كريم) (فرق قران كريم وقران مجيد چيست) (تفاوت قرآن کریم مجید حکیم) (فرق قران کریم بامجید ) ( درقران كريم ثبت الامثاني چيست) 

پرسشکده > مذهب
پیوند همیشگی پرسش
    تفاوت قرآن مجید و قرآن کریم در چیست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

کریم، مجید، عظیم، حکیم، علی، مبارک، عزیز، مهیمن، مبین، ثقیل، قیم، تصدیق، فصل و ... اینها از عناوین تبعی و اوصافی هستند که خداوند در آیات متعددی، به قرآن نسبت داده است و همگی اوصاف قرآن هستند لازم به ذکر است اوصافی از قبیل ‹‹عظیم، کریم، مجید، مبارک، احسن الحدیث و ثقیل›› از جمله عناوین و اوصاف ستایش‏آمیزی هستند که بر اهمیت و فراوانی فواید و برکات قرآن دلالت می کند.
بعضی از آن آیات عبارتند از:
الف) H}بل هو قرآن مجید{H، V}(بروج، آیه 132){V.
ب ) H}انه لقرآن کریم{H، V}(واقعه، آیه 77){V.
ج ) H}و لقد آتینک سبعا من المثانی و القرآن العظیم{H، V}(حجر، آیه 87){V.
د ) H}و هذا انزلناه مبارک {H، V}(بروج، آیه 21){V.
ه ) H}مصدقا لما یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه{H، V}(مائده، آیه 48){V.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب ‹‹قرآن شناسی››، تألیف استاد محمدتقی مصباح یزدی رجوع نمایید.


برگرفته از پرسمان


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed