پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مهمترین وظایف هر قوه از قوای سه گانه (به طور خلاصه) چیست؟

1 پاسخ 1

بسمه تعالی
بهترین محل برای اطلاع از وظایف و اختیارات قوای سه گانه رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
وظائف و اختیارات قوه مقننه:
1) قانونگذاری
مهمترین وظیفه قوه مقننه قانونگذاری در چهار محور است
الف)قوانین معمولی : که عبارتند از قوانین و مقررات جاری کشور که اصل 71 قانون اساسی به آن اشاره دارد.
ب) قوانین خاص و سازمان دهنده؛ قوانینی که به لحاظ اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.مانند شوراها،امنیت و مصونیت ،تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و...
ج)قوانین تفویضی؛بنا بر اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی و یا تصویب دائمی اساسنامه دستگاههای دولتی را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند.
د ) تفسیر قوانین؛ وظیفه دیگر مجلس در حوزه قانونگذاری تفسیر قوانین مبهم است
2) نظارت ؛ وظیفه محوری دیگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر می شود
الف) نظارت تاسیسی:که شامل نظارت بر تشکیل دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه و همچنین نظارت بر تغییر وزرا و نیز درمورد تسلیم برنامه دولت به مجلس
ب) نظارت اطلاعی: که شامل اطلاع مردمی ، سئوال از وزیر و ریس جمهور،و تحقیق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه های زیر مجموعه آنها
ج) نظارت استصوابی: بر معاهدات و قراردادهای بین المللی ، نظارت بر تغییر خطوط مرزی ،نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و محدودیتهای ضروری، نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت یا ارجاع ان به داوری، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات به خارجیان،
د) نظارت مالی: نظارت مالی بر تدوین بودجه ، اجرای بودجه
ه)نظارت سیاسی ؛ بر مسیولیت سیاسی اعضا قوه مجریه، استیضاح وزیران، و رییس جمهور

وظایف و اختیارات قوه مجریه:
1) اداره امور عالیه کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی ، امضای قراردادهای بین المللی ، اعزام و پذیرش سفیران و ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور
2) ریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند.
3) وظایف در ارتباط با تعامل با قوای دیگر: امضای قوانین ، همه پرسی ، نصب و عزل وزیران توقف انتخابات تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی و...
4) تصویب لوایح و ارسال به قوه مقننه ، تصویب آیین نامه ها ی اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ...
وظائف قوه قضاییه:
1) رسیدگی و صدور حکم
2) نظارت بر حسن اجرای قوانین
3) کشف جرم ، تعقیب و مجازات مجرمین
4) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
5) اداره زیر مجموعه ها قوه قضاییه
و...
برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 دکتر سید محمد هاشمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(main-css) (وظایف سه قوه) (قوه مقننه چیست) (قوای سه گانه) (وظایف قوای سه گانه) (قوه مجریه چیست) (وظایف قوه مجریه) (اسامی روسای سه قوه) (وظایف قوه مقننه) (قوه مقننه) (قوای سه گانه چیست) (قوه های سه گانه) (وظیفه قوه مقننه) (قوه مجریه) (قوه مقننه چیست؟) (سه قوه) (وظیفه قوه مجریه) (قوه ی مقننه) (قوه مقننه چيست) (قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران) (قوه سه گانه) (وظایف قوه ی مقننه) (وظایف 3 قوه) (وظايف قواي سه گانه) (سه قوه جمهوری اسلامی ایران) (وظایف سه قوه ) (قوای سه گانه ایران) () (وظایف و اختیارات قوه مقننه) (وظایف قوه مقننه چیست؟) (وظایف قوه های سه گانه) (وظایف سه قوه چیست) (وظایف سه قوه در ایران) (وظایف قوه سه گانه) (کار قوای سه گانه) (وظايف سه قوه) (وظایف قوه مجریه چیست) (وظیفه قوای سه گانه) (وظایف قوه ها) (قوه ی مجریه چیست) (قوه مجریه چیست؟) (قوه ی مجریه) (روسای سه قوه) (سه قوه مقننه مجریه قضائیه) (قواي سه گانه) (کار قوه مقننه) (وظایف قوه ی مجریه) (قوه ی مقننه چیست) (کار سه قوه) (منظور از قوه مقننه چیست؟) (سه قوه در ایران) (وظیفه قوه مقننه چیست) (وظایف سه قوا) (وظایف قوه مجریه ) (روسای قوای سه گانه) (قوای سه گانه جمهوری اسلامی) (تعریف قوه مقننه) (قوه مقننه و وظایف آن) (کار قوه مجریه) (وظیفه سه قوه) (وظایف قوای سه گانه ) (قوای سه گانه ) (اعضای قوه مقننه) (قوای سه گانه چیست؟) (اسامی روسای قوای سه گانه) (قوای سه گانه کشور) (قوه مجريه چيست) (روسای سه قوه چه کسانی هستند) (تعریف قوای سه گانه) (کار سه قوه چیست) (اسامی روسای 3 قوه) (قوای سه گانه کدامند) (وظایف قوه مقننه چیست) (کار قوه ی مقننه چیست) (وظایف و اختیارات قوای سه گانه) (قوه ها) (قوه سه گانه یعنی چه) (وظايف قوه مقننه) (وظایف قوای سه گانه در ایران) (تعریف سه قوه) (اعضای سه قوه) (شرح وظایف سه قوه) (وظیفه قوه مجریه چیست) (قوای سه گانه در ایران) (نام روسای سه قوه) (شرح وظایف قوای سه گانه) (تعریف قوه مجریه) (وظایف و اختیارات قوه مجریه) (قواي سه گانه جمهوري اسلامي) (سه قوه کشور) (3 قوه) (اسامی قوای سه گانه) (وظایف قوه قضاییه) (قوه چيست) ( قوه مقننه چيست؟) (وظایف 3قوه) (قوه هاي سه گانه) (قوه مقننه چیست ) (اعضا ووظایف قوای سه گانه) (قوه سه گانه )