جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (ذوذنقه) (مساحت ذوزنقه ) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (اثبات مساحت ذوزنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه ) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت انواع ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (ذوزنقه ) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (محاسبه ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه فرمول) (زوزنقه) (مساحت) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (محاسبه مساحت زوزنقه) (انواع زوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) (محاسبه مساحت) (محاسبه مساحت زمین) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (مساحت ذوزنقه؟) (مساحتذوزنقه) (مساحت زوزنقه ) ("مساحت ذوزنقه") (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (مساخت ذوزنقه) (ذوذنقه ) (مساحت+ذوذنقه) (انواع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مسحات ذوزنقه) (تعیین مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (روش محاسبه مساحت زمین) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) (مساحت ذونقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) ("ذوزنقه") (مساحت ذوذنقه؟) (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوزنفه) (محاسبه محیط ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (مساحت ذوزنغه) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (محاسبه محیط زوزنقه) (مسا حت ذوذنقه) (مساحت متوازی الاضلاع) (area of 1. ذوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت مثلث) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) (روش اثبات مساحت لوزی) (اثبات مساحت لوزی) (فرمول محاسبه محيط دايره) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟
ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed