جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (اثبات مساحت ذوزنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت ذوزنقه فرمول) (مساحت انواع ذوزنقه) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (ذوزنقه ) (فرمول مساحت ذوزنقه) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (مساحت ذوزنقه) ( مساحت ذوزنقه) (زوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (محاسبه مساحت زوزنقه) (مساحت) (انواع زوزنقه) (مساحتذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه مساحت) (مساحت ذوزنقه؟) (محاسبه مساحت زمین) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت زوزنقه ) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (انواع ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) (مسحات ذوزنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مساخت ذوزنقه) (ذوذنقه ) (تعیین مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (مساحت ذوزنفه) (محاسبه محیط ذوزنقه) (مساحت ذونقه) (روش محاسبه مساحت زمین) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) ("ذوزنقه") (مساحت ذوذنقه؟) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (مساحت ذوزنغه) (محاسبه محیط زوزنقه) (مسا حت ذوذنقه) (area of 1. ذوزنقه) (مساحت متوازی الاضلاع) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (فرمول محاسبه محيط دايره) (روش اثبات مساحت لوزی) (اثبات مساحت لوزی) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (مساحت مثلث) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed