جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (ذوذنقه) (مساحت ذوزنقه ) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (اثبات مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (ذوزنقه ) ( ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه فرمول) (محاسبه ذوذنقه) (محاسبه ذوزنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) (زوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت) (فرمول مساحت ذوزنقه) (انواع زوزنقه) (محاسبه مساحت زوزنقه) (مساحتذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه مساحت) (محاسبه مساحت زمین) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه؟) (مساحت زوزنقه ) (مسحات ذوزنقه) ("مساحت ذوزنقه") (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (مساخت ذوزنقه) (ذوذنقه ) (مساحت+ذوذنقه) (انواع ذوزنقه) (تعیین مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (روش محاسبه مساحت زمین) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذونقه) (محاسبه محیط ذوزنقه) (مساحت ذوزنفه) ("ذوزنقه") (مساحت ذوذنقه؟) (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (محاسبه محیط زوزنقه) (مساحت ذوزنغه) (مسا حت ذوذنقه) (area of 1. ذوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت متوازی الاضلاع) (مساحت مثلث) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) (اثبات مساحت لوزی) (روش اثبات مساحت لوزی) (فرمول محاسبه محيط دايره) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed