جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (اثبات مساحت ذوزنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه فرمول) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (ذوزنقه ) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (محاسبه ذوزنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (زوزنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت) (محاسبه مساحت زوزنقه) (انواع زوزنقه) (مساحتذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه مساحت) (محاسبه مساحت زمین) (مساحت ذوزنقه؟) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (مساحت زوزنقه ) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) (مسحات ذوزنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مساخت ذوزنقه) (ذوذنقه ) (تعیین مساحت ذوزنقه) (انواع ذوزنقه) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (مساحت ذونقه) (روش محاسبه مساحت زمین) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) (محاسبه محیط ذوزنقه) (مساحت ذوزنفه) ("ذوزنقه") (مساحت ذوذنقه؟) (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (مساحت ذوزنغه) (مسا حت ذوذنقه) (محاسبه محیط زوزنقه) (area of 1. ذوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت متوازی الاضلاع) (فرمول محاسبه محيط دايره) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (روش اثبات مساحت لوزی) (اثبات مساحت لوزی) (مساحت مثلث) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed