جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (اثبات مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت زوذنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه فرمول) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه ) (محاسبه ذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (زوزنقه) (مساحت ذوزنقه) ( مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (انواع زوزنقه) (مساحتذوزنقه) (مساحت ذوزنقه؟) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه مساحت) (محاسبه مساحت زمین) (محاسبه مساحت زوذنقه) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت زوزنقه ) (مساحت ذوزنفه) (مساخت ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (انواع ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مساحت ذونقه) (مسحات ذوزنقه) (ذوذنقه ) (تعیین مساحت ذوزنقه) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (محاسبه محیط ذوزنقه) (روش محاسبه مساحت زمین) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه؟) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) ("ذوزنقه") (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت ذوزنغه) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (area of 1. ذوزنقه) (مساحت متوازی الاضلاع) (محاسبه محیط زوزنقه) (مسا حت ذوذنقه) (اثبات مساحت لوزی) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (فرمول محاسبه محيط دايره) (روش اثبات مساحت لوزی) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (اثبات مساحت متوازی الاضلاع) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (مساحت مثلث) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed