جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (اثبات مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه فرمول) (مساحت زوذنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) ( ذوزنقه) (ذوزنقه ) (محاسبه ذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (زوزنقه) (محاسبه مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) (انواع زوزنقه) (مساحتذوزنقه) (مساحت ذوزنقه؟) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (محاسبه مساحت) (محاسبه مساحت زمین) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنفه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت ذونقه) (مساحت زوزنقه ) (محاسبه محیط ذوزنقه) (مساخت ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (انواع ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مسحات ذوزنقه) (ذوذنقه ) (تعیین مساحت ذوزنقه) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (چگونه مساحت) (روش محاسبه مساحت زمین) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه؟) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) (اثبات مساحت لوزی) ("ذوزنقه") (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (محاسبه زوزنقه) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت ذوزنغه) (محاسبه مساحت ) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (محاسبه محیط زوزنقه) (مسا حت ذوذنقه) (area of 1. ذوزنقه) (مساحت متوازی الاضلاع) (روش اثبات مساحت لوزی) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (فرمول محاسبه محيط دايره) (چگونه مساحت ذوزنقه را) (مساحت مثلث) (محاسهبه ی مساحت ذوزنقه) (هندسه 1متوازی الاضلاع) (اثبات مساحت متوازی الاضلاع) (مسحات ذوذنقه) (ذوز نقه) (فرمول محاسبه زمین لوزی شکل) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه ی

پیوند همیشگی پاسخ
مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed