جستجوجستجو

پرسشکده > فرهنگ و هنر > ادبیات
پیوند همیشگی پرسش
    معادل ضرب المثل فارسی "شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه"در زبان انگلیسی چیست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ترجمه یا معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی "شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه" در زبان انگلیسی عبارت است از:

The cat dreams of mice

همانطور که می دانید ترجمه یک ضرب المثل به زبان دیگر با ترجمه واژه به واژه آن امکانپذیر نیست. برای انتقال یک ضرب المثل به زبان دیگر یا باید تنها به انتقال مفهوم آن بسنده کرد یا با توجه به مفهوم، ضرب المثل معادل آن در زبان هدف را بکار گرفت.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed