جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سویس) (پایتخت سوییس) (مرکز سویس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مرکز سوئیس کجاست) (مركز سوئيس) (نام پایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوییس) (مرکزسوییس) (پایتخت سویس کجاست) (پايتخت سوييس) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (مرکزسوئیس) (مرکزسویس) (پايتخت سويس) (پایتخت کشور سویس) (نام مرکز سوئیس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (مركز سويس) (نام پایتخت سویس) (switzerland کجاست) (پایتخت سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوئیس) (نام پایتخت سوییس) (switzerlandکجاست) (مركزسوئيس) (کشور سوئیس) (سویس کجاست) (پايتخت كشور سوئيس) (پایتخت سوئیس ) (مرکز سویس کجاست) (پایتخت سوسیس) (بايتخت سوييس) (پایتخت+سوئیس) (اسم پایتخت سوئیس) (پایتخت سویس ) (پایتخت سوءیس) (پایتخت+سویس) (پاىتخت سوىس) (كشور سويس) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (سوئیس پایتخت) (سوئیس+پایتخت) (پایتخت سویس کجاست؟) (پایتخت کشورسویس) (پایتخت سوییس کجاست) (مرکز+سوئیس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پايتخت سوسيس) (مرکز سوعیس) (نام پايتخت سوئيس) (مرکز کشور سویس) (پایتخت کشورسوئیس) (ایتخت سوئیس) (پایتخت سوئیس؟) (پایتخت سو ئیس) (سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوییس) (مرکز سویس ) (پابتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (پايتخت كشور سويس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (بایتخت سوییس) (بایتخت سوئیس) (پایتخت سویس؟) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (switzerlandکجاست ) (پایتنخت سوییس) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (مركز كشور سوييس) (تاریخچه کشور سوئیس) (جمعیت سوییس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) (پاتخت سوییس) (نام مركز سوئيس) (پايتخت سوءيس ) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed