جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپور کجاست؟) (پايتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور) (نام پایتخت سنگاپور) (پایتخت این کشور همنام خودش است) (پايتخت سنگاپور كجاست) (پایتخت کدام کشور همنام خودش است) (سنگاپور کجاست) (پایتخت سنگاپور ) (مرکز سنگاپور) (پایتخت کدام کشور هم نام خودش است) (پایتخت کشورسنگاپور) (پایتخت کشور همنام خودش) (پایتخت این کشور هم نام خودش است) (سنگاپور+پایتخت) (پایتخت این کشور همنام خودش است؟) (پایتخت سنگاپور؟) (سنگاپور پایتخت کدام کشور است؟) (پايتخت كشور سنگاپور) (پایتخت سنکاپور) ( پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپور چه نام دارد) (پاىتخت سنگاپور) (پایتخت سنگاپور چیست) (پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد) (پایتخت این کشور همنام خودش می باشد) (سنگاپور پایتخت کجاست؟) (مرکز کشور سنگاپور) (پایتخت کدام کشورهمنام خودش است) (پایتخت سنگا پور) (نام پایتخت کشور سنگاپور) (پایتخت+سنگاپور) (سنگاپور پايتخت كجاست) (جمعیت سنگاپور) (واحد پول مراکش) (مساحت سنگاپور) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سنگاپور (Singapore) سنگاپور (Singapore) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed