جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سنگاپور) (پايتخت سنگاپور) (نام پایتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور) (پایتخت سنگاپور کجاست؟) (پایتخت این کشور همنام خودش است) (پايتخت سنگاپور كجاست) (پایتخت کدام کشور همنام خودش است) (سنگاپور کجاست) (پایتخت سنگاپور ) (پایتخت کدام کشور هم نام خودش است) (پایتخت کشورسنگاپور) (پایتخت این کشور هم نام خودش است) (سنگاپور+پایتخت) (پایتخت کشور همنام خودش) (پایتخت این کشور همنام خودش است؟) (مرکز سنگاپور) (پایتخت سنگاپور؟) (پايتخت كشور سنگاپور) ( پایتخت سنگاپور) (پایتخت سنکاپور) (سنگاپور پایتخت کدام کشور است؟) (پاىتخت سنگاپور) (پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد) (مرکز کشور سنگاپور) (پایتخت این کشور همنام خودش می باشد) (پایتخت سنگا پور) (پایتخت کدام کشورهمنام خودش است) (پایتخت سنگاپور چه نام دارد) (پایتخت+سنگاپور) (نام پایتخت کشور سنگاپور) (پایتخت سنگاپور چیست) (سنگاپور پایتخت کجاست؟) (جمعیت سنگاپور) (سنگاپور پايتخت كجاست) (واحد پول مراکش) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سنگاپور چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سنگاپور (Singapore) سنگاپور (Singapore) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed