جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه سوالات فصل کنترل هم روندی درس پایگاه داده پیشرفته (34) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 34 پرسش مرتبط با کلیدواژه سوالات فصل کنترل هم روندی درس پایگاه داده پیشرفته در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه سوالات فصل کنترل هم روندی درس پایگاه داده پیشرفته، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 دو روش پیاده سازی تمبر زمانی را بیان کنید.
2 دو عیب tree protocol را بنویسید.
3 دو مزیت tree protocol را بنویسید.
4 اگر که در روش های کنترل هم روندی ما هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختار درونی تراکنش ها و آیتم های داده ای مورد نیاز آنها و ترتیب آنها نداشته باشیم کدام پروتکل کنترل همروندی را باید استفاده کنیم؟
5 دستورات up grade,down grade در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید را توضیح دهید.
6روش قفل گذاری دو مرحله ای شدید را تعریف نمایید.
7 روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود را تعریف نمایید.
8 فازهای روش قفل گذاری دو مرحله ای را نام ببرید و توضیح دهید.
9 چه زمان دو زمانبند S1,S2 معادل conflict یکدیگرند؟
10 چه زمانی یک زمانبند همروند معتبر است؟
11 در ماتریس سازگاری پروتکل multiple granularity برای کنترل همروندی کدام گزینه درست است؟      الف)قفل IS با قفل S نا سازگار است.      ب)قفل SIX با قفل SIX سازگار است.      ج)قفل IX با قفل IX سازگار است.      د)قفل SIX با قفل IX سازگار است.
12 کدام گزینه در مورد پروتکل تمبر زمانی درست است؟      الف)ممکن است دچار قحطی بشود      ب)ممکن است دچار بن بست شود      ج)conflict serialize ability را تضمین می کند      د)در آن ممکن است که عملیات rollback برای یک تراکنش اتفاق افتد.
13 کدام گزینه در مورد پروتکل تمبر زمانی درست نیست؟      الف)می توان از ساعت سیستم به عنوان تمبر زمانی استفاده کرد      ب)می توان برای پیاده سازی تمبر زمانی از یک شمارنده با مقدار اولیه یک بهره برد      ج)تمبر زمانی ترتیب تراکنش ها را مشخص می کند      د)تمبر زمانی برای هر تراکنش متغیی است
14 کدام یک از روشهای کنترل همروندی از طریق ثبت سوابق اجرای تراکنش سریال پذیری را تضمین می کند؟      الف)two phase locking      ب)tree protocol      ج)time stamp protocol      د)lock conversion
15 کدام گزینه در مورد مشخصات tree protocol درست نیست؟      الف)امکان بن بست در آن وجود دارد      ب)conflict serialize ability را تضمین می کند      ج)نسبت به پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای درجه همروندی را به شدت افزایش می دهد      د)یک پروتکل قفل گذاری محسوب می شود
16 کدام مورد جز قوانین graph base protocol برای کنترل همروندی نیست؟      الف)اولین قفل را تراکنش روی هر نود می تواند بگذارد      ب)اگر که یک تراکنش روی یک آیتم داده ای قفل گذاشته و آنرا باز کند دیگر حق قفل گذاری روی آنرا ندارد      ج)برای باز کردن قفل ها بایستی که محدودیتی ایجاد کرد      د)یک تراکنش فقط و فقط زمانی می تواند روی یک آیتم داده ای قفل گذاری کند که پدرش قفل گذاری شده باشد.
17 مفهوم partially ordering(ترتیب جزیی) در کدام یک از روش های کنترل هم روندی زیر وجود دارد؟      الف)two phase locking protocol      ب)graph base protocol      ج)lock conversion      د)هیچ کدام
18 کدام گزینه صحیح است؟      الف)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید عمل up grade               ممکن است که سبب بروز بن بست شود.      ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با رویکرد شدید فقط قفل از نوع          انحصاری باید نگه داری شود تا تراکنش commit کند.      ج)روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید به این خاطر پیشنهاد         شد که روش قفل گذاری دو مرحله ای معمولی قادر به تامین         سریال پذیری تراکنش های همروند نبود.      د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید عمل down grade        ممکن است که سبب بروز بن بست شود.
19 کدام گزینه صحیح نیست؟      الف)در فاز shrinking در روش قفل گذاری دو مرحله ای تراکنش ها فقط            اجازه دارند که قفل ها را باز کنند.      ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود همه قفل ها از نوع X,S تا         تا زمانی که تراکنش commit نکرده باید باز نشده و حفظ شوند.      ج)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید برای افزایش throuput پیشنهاد شده است.      د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای امکان بروز بن بست وجود دارد.
20 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟     الف)قفل اشتراکی با قفل انحصاری ناسازگار است.      ب)قفل انحصاری با قفل اشتراکی ناسازگار است.      ج)قفل اشتراکی با قفل اشتراکی ناسازگار است.      د)قفل انحصاری با قفل انحصاری ناسازگار است.
21 در روش قفل گذاری در کنترل همروندی کدام یک از تکنیک های زیر استفاده می شوند؟      الف)scheduling      ب)mutual exclusion      ج)paging      د)multi threading
22 از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی رود؟      الف)آیا زمانبند می تواند سریال پذیر باشد.      ب)آیا زمانبند view serializeable هست یا خیر.      ج)آیا زمانبند conflict serializeable هست یا نه.      د)هیچ کدام
23 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟      الف)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند می تواند سریال پذیر                باشد بکر می رود.      ب)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند conflict serializeable          هست یا خیر بکار می رود.      ج)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند view serializeable هست          یا خیر بکار می رود.      د)در گراف اولویت اگر که دور وجود نداشته باشد زمانبند سریال پذیر         است.
24 در زمانبند زیر کدام گزینه صحیح نمی باشد؟           T1                           T2                       T3       Read(Q)                                     Write(Q)       Write(Q)                                                               Write(Q)      الف)conflict serializeable است.      ب)view serializeable است.      ج)serializeable است.      د)swappable است.
25 زمانبند زیر را در نظر بگیرید:           T2                          T3      Read(Q)                                      Write(Q)      Write(Q) کدام جمله درست است؟      الف)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3      ب)serializeable است      ج)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3      د)این زمانبند swappable می باشد


آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed