جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه نمونه سوال پایان ترم ساختمان داده ها (27) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 27 پرسش مرتبط با کلیدواژه نمونه سوال پایان ترم ساختمان داده ها در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه نمونه سوال پایان ترم ساختمان داده ها، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 ابتدا کلید 36 و سپس کلید 40 را از درخت BST زیر حذف نمایید
2 هر سه پیمایش infix, postfix, prefix را در درخت زیر بنویسید
3 در یک درخت 3تایی اگر 5 گره ی دو فرزندی و 10 برگ داشته باشیم، آنگاه چند گره ی 3 فرزندی خواهیم داشت؟
4 ماتریس اسپارس زیر را در یک آرایه ی دو بعدی به روش مقرون به صرفه ذخیره و سپس ترانهاده ی آن را بنویسید
5 الگوریتم حذف از پشته را بنویسید.
6 اعداد زیر را بر اساس الگوریتم مرتب سازی حبابی مرتب نمایید (خروجی هر گذر را جداگانه بنویسید) 8, 98, 120, 12, 18, 50
7 یکی از دو فرم دیگر عبارت روبه رو را بنویسید. ^* xkm/-tfh
8 تعداد تکرار دستور x در قطعه برنامه ی زیر کدام است؟ for (i=1; i    for(j=1; j       for(k=1; k                       x ;
9 الگوریتم روبه رو چه عملی را انجام می دهد؟ الف) حذف اولین عنصر پشته ب) حذف گره از ابتدای لیست پیوندی      ج) حذف آخرین عنصر پشته    د) حذف گره از انتهای لیست پیوندی Temp = first; first = link(first); dispose(Temp);
10 الگوریتم زیر حذف از صف حلقوی می باشد. کدام گزینه در جای خالی مناسب تر می باشد؟ الف) rear = (rear 1) % n ب) front = (front 1) % n ج) rear = (rear – 1) % n د)front = (front – 1) % n if ( front == rear ) printf(“empty”) else { ..............................;   Item = q[ front ]; }
11 اضافه کردن یک عنصر به یک آرایه ی N عنصری به طور متوسط به چند جابه جایی نیاز دارد؟
12 درجه ی درخت روبه رو چند است؟
13 آرایه دوبعدی x[-5..5 , 3..33] در آدرس 400 به بعد حافظه قرار دارد و هر خانه آرایه احتیاج به 4 بایت دارد. آدرس عنصر x[4,10] به روش ستونی کدام است؟ الف)1444                ب) 1544                  ج) 844                د) 744
14 معادل prefix عبارت infix زیر کدام است؟ A/B-C D*E-A*C
15 در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟ الف) اندیس خانه مزبور صفر است ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود      ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد     د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.
16 در صف خطی ساده، چه هنگام front = rear می شود؟ الف) خالی بودن صف ج) پر بودن صف ب) پر و خالی بودن صف د) هیچ کدام
17 کدام یک از اصطلاحات زیر یک صف را توصیف می نماید؟ الف) LIFO                 ب) FILO                  ج) FIFO                 د) LILO
18 مقدار متوسط جابه جایی در حذف یک عنصر در آرایه N عنصری چیست؟
19 درجه ی یک درخت چیست؟ الف) تعداد برگ های یک گره       ج) کمترین سطح گره                              ب) تعداد زیردرخت های یک گره د) بیشترین سطح گره
20 مرتبه زمانی شبه کد زیر چیست؟ الف) n                ب) 1                   ج) logn                د) n2 i = 1; while ( i {        X ;     i = n 1; }
21 کدام گزینه در ساختار یک صف حلقوی n عنصری، بیان کننده ی خالی و پر بودن صف می باشد؟ الف) خالی: Front = 0 , Rear = 1 و پر: Front = 0 , Rear = n -1 ب) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n -1 ج) خالی: Front = n , Rear = n 1 و پر: Front = n-1 , Rear = n د) خالی: Front = 0 , Rear = 0 و پر: Front = 0 , Rear = n
22 برای حذف عنصر kام یک آرایه با n عنصر به چند جابه جایی نیاز می باشد؟ الف)n-k 1                 ب) n-k                   ج) n                 د) k
23 زمان درج و حذف در لیست پیوندی کدام است؟ الف) O(n)                 ب) O(1)                  ج) O(n2)                 د) O(logn)
24 اگر a=2, b=4, c=8, d=10 باشد، ارزش عبارت پسوندی زیر چیست؟ الف) -2                 ب) -1                  ج) 1                 د) 2 ab*c da-/
25 ارتفاع درخت چیست؟ الف) بیشترین سطح گره ها در درخت ب) تعداد زیردرخت های یک گره ج) تعداد زیر درخت ها د) بیشترین سطح گره


آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed