جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه دانشگاه علمی کاربردی (43) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 43 پرسش مرتبط با کلیدواژه دانشگاه علمی کاربردی در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه دانشگاه علمی کاربردی، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد n از کاربر مثلث زیر را چاپ کند. برای n=2 مثلث به شکل روبرو است. * ** ***
2 برنامه ای بنویسید که فاکتوریل عدد ورودی را محاسبه و در خروجی نمایش دهد. (راهنمایی : از حلقه ی FOR استفاده شود) Example:  4! = 4 * 3 * 2 * 1
3 اشکالات برنامه ی زیر را مشخص نمایید. #include #include void main() {        clrscr();     int n;     char c;     printf(“Please Enter n ”);     scanf(“%d”,&n);    printf(“%d”,MyFunction(n));    getch(); } char  MyFunction( n) {     char ch1,ch2;     scanf(“%c,%c”,ch1,ch2);     if(n>10)         return ch1;     else         return ch2; }
4 منظور از الگوی تابع چیست و در کجا باید استفاده شود؟
5 الگوریتمی بنویسید که بین n عدد ورودی از طرف کاربر، ماکزیمم آنها را در خروجی نمایش دهد. فلوچارت مربوط به آن را رسم نمایید.
6 اجزای اصلی سخت افزار کامپیوتر را نام برده و هریک را در یک خط شرح دهید.
7 برنامه ای بنویسید که معدل 50 دانشجو را خوانده و در آرایه ای قرار دهد، سپس بیشترین معدل و محل وجود آن را مشخص کند.
8 ابتدا کلید 36 و سپس کلید 40 را از درخت BST زیر حذف نمایید
9 هر سه پیمایش infix, postfix, prefix را در درخت زیر بنویسید
10 در یک درخت 3تایی اگر 5 گره ی دو فرزندی و 10 برگ داشته باشیم، آنگاه چند گره ی 3 فرزندی خواهیم داشت؟
11 ماتریس اسپارس زیر را در یک آرایه ی دو بعدی به روش مقرون به صرفه ذخیره و سپس ترانهاده ی آن را بنویسید
12 الگوریتم حذف از پشته را بنویسید.
13 اعداد زیر را بر اساس الگوریتم مرتب سازی حبابی مرتب نمایید (خروجی هر گذر را جداگانه بنویسید) 8, 98, 120, 12, 18, 50
14 یکی از دو فرم دیگر عبارت روبه رو را بنویسید. ^* xkm/-tfh
15 تعداد تکرار دستور x در قطعه برنامه ی زیر کدام است؟ for (i=1; i    for(j=1; j       for(k=1; k                       x ;
16 الگوریتم روبه رو چه عملی را انجام می دهد؟ الف) حذف اولین عنصر پشته ب) حذف گره از ابتدای لیست پیوندی      ج) حذف آخرین عنصر پشته    د) حذف گره از انتهای لیست پیوندی Temp = first; first = link(first); dispose(Temp);
17 الگوریتم زیر حذف از صف حلقوی می باشد. کدام گزینه در جای خالی مناسب تر می باشد؟ الف) rear = (rear 1) % n ب) front = (front 1) % n ج) rear = (rear – 1) % n د)front = (front – 1) % n if ( front == rear ) printf(“empty”) else { ..............................;   Item = q[ front ]; }
18 اضافه کردن یک عنصر به یک آرایه ی N عنصری به طور متوسط به چند جابه جایی نیاز دارد؟
19 درجه ی درخت روبه رو چند است؟
20 آرایه دوبعدی x[-5..5 , 3..33] در آدرس 400 به بعد حافظه قرار دارد و هر خانه آرایه احتیاج به 4 بایت دارد. آدرس عنصر x[4,10] به روش ستونی کدام است؟ الف)1444                ب) 1544                  ج) 844                د) 744
21 معادل prefix عبارت infix زیر کدام است؟ A/B-C D*E-A*C
22 در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟ الف) اندیس خانه مزبور صفر است ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود      ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد     د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.
23 در صف خطی ساده، چه هنگام front = rear می شود؟ الف) خالی بودن صف ج) پر بودن صف ب) پر و خالی بودن صف د) هیچ کدام
24 کدام یک از اصطلاحات زیر یک صف را توصیف می نماید؟ الف) LIFO                 ب) FILO                  ج) FIFO                 د) LILO
25 مقدار متوسط جابه جایی در حذف یک عنصر در آرایه N عنصری چیست؟


آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed