جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فرق ستاره و سیاره چیست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
اجرامی که جرم بسیار بسیار زیادی دارند مدام از خود نور و انرژی ساطع میکنند که ستاره نامیده میشوند.
اجسامی که جرم آن ها به اندازه ای نباشد که ستاره شوند سیاره نامیده میشوند و گرمایی از آن ها خارج نمیشود.
سیاره هایی مثل سیاره های مشتری که بسیار بسیار بزرگ هستند در صورتی که جرم بیشتری داشتند میتوانستند یک ستاره باشند.
پیوند همیشگی پاسخ
ستاره ها اجرامی هستند که منشا نور و انرژی اند. آنها این انرژی را از طریق واکنش های هسته ای ، که در مرکز آنها رخ می دهد، تولید می کنند.
اما سیاره ها ،مانند مشتری، منشا تولید انرژی هسته ای ندارند.درون آنهایا جامد است و سخت؛مانند مشتری، یا مواد به صورت مذاب قرار دارند، مانند زمین .
به این ترتیب،خورشید که در مرکزش واکنش های هسته ای رخ می دهد، ستاره است و زمین، که منبع اصلی انرژی اش خورشید است و هیچ نوع واکنش هسته ای در آن روی نمی دهد، سیاره است.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed