جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(مساحت ایران) (وسعت ایران) (مساحت ايران) (وسعت ايران) (مساحت کشور ایران) (وسعت کشور ایران) (مساحت ایران ) (وسعت ایران ) (مساحت ايران ) (مساحت ایران) (مساحت کشورایران) (مصاحت ایران) (ایران چند کیلومتر است) (وسعت ايران ) (وسعت+ایران) (مساحت ايران كيلومتر مربع) (مساحت ایران به متر مربع) (ایران مساحت) (وسعتایران) (وسعت ایران چند کیلومتر مربع است) (وسعت ایران) (مساحت ایران چند متر مربع است) (مساحت ایران به کیلومتر مربع) ("مساحت ایران") (وسعت کشورها) (ایران وسعت) (مساحت كشور ايران) (مساحت ایران) (کیلومتر مربع) ( وسعت ایران) (مساحت ایران چند کیلومتر است) (ایران چند کیلومتر مربع است) (وسعت کشورایران) (وسعت ایران چند کیلومتر است) (مساحت ایران؟) (مساحت کشور ایران ) (وسعت كشور ايران) (وسعت کشور ایران ) (مساحت کشورایران ) (مساحت کشورها) (وسعت ایران) (وسعت ایران چند کیلو متر) (کیلو متر مربع) (كيلومتر مربع) ( مساحت ایران) (ایران چند کیلومتر مربع است؟) (مساحت ايران؟) (پايتخت ايران مساحت ايران) (وسعت ایران چند کیلومتر) (کیلومترسکلت مربع) (مساحت ايران) (مساحت ایران کیلومتر مربع) (وسعت ايران در سال 1391) (مساحتايران) (وسعت ایران متر مربع) (مساحت ایزان) (مساحت تهران در سال 1390) (ایران چند کیلومتر مربع) (مساحا ایران) ( وسعت ايران به کيلومتر مربع) (ایران چند کیلومتر است؟) (مساحت ایران چند کیلو متر مربع است) (مساحت) (پایتخت کشور ایران ومساحت ان ) (وسعت کشورها ایران) (وسعت ایران چندکیلومتراست) (وسعت کشور ایرران) (مساحت ایران در سال 1391) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    مساحت ایران چند کیلومتر مربع است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
کشور ایران (Iran) طبق آمار 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد.
پیوند همیشگی پاسخ
مساحت ایران بالغ بر 195/648/1 کیلو متر مربع است.
پیوند همیشگی پاسخ
دوستان عزیز مساحت ایران طبق نقشه برداری های دقیق و اشاره گزارش اخبار سراسری ایران بیش از 1میلیون و 835 هزار کیلومتر مربع است که تا به امروز با خطای نسبتا زیادی اشاره میشد که به گفته وزیر دفاع در کتاب ها ومنابع به زودی اصلاح خواهد شد.این خطا ناشی از نادرست بودن ابزار استفاده شده قبلی بوده که با ماهواره ها و امکانات جدید سازمان فضایی و سپاه ترمیم شدهاست ...در سایت های مختلف دیگر میتوانید ببینید..


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed